maanantai 6.7.2020
Keski-Pohjanmaan evästykset Hallitusohjelmaan 2019 - 2023: kestävää elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä sekä kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia

Hallitusohjelmatavoitteet voit lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Tulevat eduskuntavaalit vuodelle 2019 toimivat tärkeänä merkkipaaluna maakuntien kehittämisessä, sillä vaalien jälkeen muodostettava maan uusi hallitus muodostaa uuden nelivuotisen hallitusohjelman vuosille 2019 – 2023. Hallitusohjelma on strateginen ohjelma-asiakirja, jonka tavoitteita jalkautetaan toimintaan maakunnissa. Keski-Pohjanmaan liitto näkeekin tärkeänä, että hallitusohjelma 2019-2023 tulee säilyttämään strategisuuden nykyisen ohjelman tapaan.

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut yhteistyössä kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan. Seuraavat tavoitteet tukevat toteutuessaan kestävällä tavalla Suomen alueellista elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä sekä lisäävät Keski-Pohjanmaan kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia. Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteet hallitusohjelmaan 2019-2023 ovat käsitelty kuntajohtajien kokouksessa 3.12.2018 ja maakuntahallitus on hyväksynyt ne 10.12.2018.

EU:n koheesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan tulee hyödyttää Keski-Pohjanmaan kaltaisia harvaan asuttuja maakuntia

On varmistettava, että Euroopan unionin komission valmistelussa oleva koheesiopolitiikkaesitys ja maatalouspolitiikan linjaukset hyödyntävät parhaalla mahdollisella tavalla myös harvaan asuttuja maakuntia. Keinoina ovat mm.:

 • rahoituksen turvaaminen vähintään nykyisellä tasolla, 
 • harvaan asutuksen yleiskriteeristön ja Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisperusteiden huomioiminen, 
 • turvaamalla maakunnan kasvun huomioimalla t&k&i -rahoituksen tarpeet, 
 • osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä uusien innovaatioiden ja elinkeinoelämän kasvun mahdollistaminen.

Keski-Pohjanmaan osaavan työvoiman saatavuus tulee turvata

Keski-Pohjanmaan kaltaisten kehittyvien maakuntien kasvutarpeisiin on varmistettava, että uudistuskykyisen ja uutta teknologiaa hyödyntävän yhteiskunnan tarvitsemaa osaavaa työvoimaa on saatavilla riittävästi. Keinoina ovat mm.:

 • tutkintoon johtavan koulutusjärjestelmän joustavuuden ja monimuotoisuuden lisääminen,
 • resurssien kohdentaminen erityisesti täydennys- ja muuntokolutukseen, 
 • työvoiman liikkuvuuden kannustaminen hyödyntämällä myös kansainvälistä työperäistä liikkuvuutta, 
 • parantamalla ja nopeuttamalla eurooppalaisen tutkinnon hyväksymistä, 
 • mahdollistamalla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiset opintopolut ja tutkintojen suorittamiset sekä 
 • vahvistamalla maakunnan ja kuntien sopimusperusteista yhteistyötä selvittämällä toisen asteen koulutuksen siirtämismahdollisuudet maakunnan vastuulle silloin kun tästä on yksimielisyys maakunnan ja alueen kuntien kesken.

Digitalisaatiolla mahdollistetaan maakunnan palvelujen kehittyminen ja menestys

Lähivuosina on edessä datatalouden aiheuttama globaali talouden uusjako. Erityisen riippuvaisia digitalisaation edistymisestä ovat ne, jotka asuvat ja elävät keskustaajamien ulkopuolella, harvaan asutulla alueella. Hallituksen tulee varmistaa palveluiden saavutettavuus digitaalisesti koko maassa.Keinoina ovat mm.:

 • vahvistaa määrätietoisest toimin kaikkia maakuntien datatalouteen liittyviä kansallisten kilpailukykymme vahvuuksia, 
 • kehitettää kansalaisten digiosaamista ja lisätä ICT-osaajien määrää niillä toiminta-aloilla, joissa osaamisesta on puutetta. 
 • mahdollistaa palveluiden digitaalista saavutettavuus riittävän nopeilla verkoilla koko maassa (min.100Mbit) sekä 
 • vauhdittaa vahvojen ja riittävän suurten ekosysteemien syntymistä tukemalla maakuntien ja maiden rajat ylittävää uudenlaista kokeiluyhteistyötä. 
 • Lisäksi hallituksen tulee tukea alueellisten verkostojen vahvistumista ja turvata kokeilutoiminnan edellyttämä lainsäädännöllinen ketteryys ja joustavuus. 
 • Asiakaslähtöisten, julkisten palvelujen digitalisaatiota on edistettävä edellyttämällä kaikkien julkisten palvelujen saatavuutta ensisijaisesti asiakkaalle yhteensopivan digitaalisen käyttöliittymän kautta.

Menestyvä innovaatiopolitiikka luo kasvua Keski-Pohjanmaalle

Maakuntien kasvua tukevan eurooppalaisen innovaatiopolitiikan kehittymistä on aktiivisesti edistettävä. Hallituksen on tuettava maakuntien talouden kasvua parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä. Näitä ovat mm.:

 • vahvistamalla tuotannollisten alojen ja palvelualojen toimintatapoja, 
 • suuntaamalla kehittämispanostuksia tuottavuutta nostaviin toimenpiteisiin, 
 • tekoälysovellusten käyttöönottoon ja digitaalisten toimintaympäristöjen luomiseen sekä keventämällä palvelualojen sääntelyä. 
 • Maakuntien kasvua tukevan eurooppalaisen innovaatiopolitiikan kehittymistä on aktiivisesti edistettävä mm. varmistamalla vientivetoisten yritysten ja yhteisöjen kykyä toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. 
 • Hallituksen tulee tukea alueellista kehittämistoimintaa edistämällä uutta tutkimus- ja kehittämispoliittista kumppanuutta sekä mahdollistamalla olemassa olevien resurssien yhdistäminen. 
 • Keski-Pohjanmaan innovaatiopolitiikan rahoittamiseen tulee osoittaa riittävä rahoitus (noin 30 – 50M€ hallituskaudella), jolla tasoitetaan maakuntien innovaatiorahoituksen kohdentamisessa olevia eroja.

Maakunnan saavutettavuus on elinehto

Suomen liikennejärjestelmä tulee nähdä osana kansainvälistä liikenneverkkoa, jonka laajentumista ja kehittymistä tuetaan vahvasti myös EU:n taloudellisin resurssein. Hallituksen tulee osoittaa liikenteen perusväylänpitoon vuosittain 1,3 miljardia euroa eli tie- ja rataverkon korjausvelkaa vähennetään vuosittain 300 miljoonalla eurolla. Keinoina ovat mm.: 

 • Keski-Pohjanmaan maakunnan vientivetoinen talous ja elinkeinojen toimintakyky nojautuu vahvasti hyvään saavutettavuuteen. Hallituksen on parannettava maakuntaan ja maakunnasta ulospäin suuntautuvaa sekä maakunnan sisäistä saavutettavuutta laatimalla selkeä, yli hallituskausien ulottuva liikennejärjestelmän (sis. maantiet, raideliikenteen sekä lentoliikenteen) valtakunnallinen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella selvitetään eri liikennejärjestelmän investointikohteet ja kohdennetaan niihin tarvittavat resurssit.
 • Rahoituksella tulee mahdollistaa myös asteittain toteutettava Keski-Pohjanmaan alueellisen tieverkon parantaminen, sekä puun korjuun edellyttämän metsäautotiestön ylläpitäminen.
 • Nopeiden junayhteyksien kehittäminen mahdollistaa työvoiman saatavuuden ja liikkuvuuden.
 • Digitalisaatioon perustuvia älykkään liikenteen ratkaisujen kehittämistä on tuettava

Toimiva ympäristö- ja ilmastopolitiikka on keskeinen osa Keski- Pohjanmaan kasvua ja uusia innovaatioita

Keski-Pohjanmaalla kestävä luonnonvarojen käyttö, kiertotalous ja biotalouteen perustuvat mahdollisuudet ovat keskeisiä maakunnan kilpailukyvyn, elinvoiman ja vetovoiman tekijöitä. Maakuntien kasvuun perustuva ympäristöpolitiikka tulee nähdä elinvoiman osatekijänä ja mahdollistajana. Kasvua tukevalla ympäristöpolitiikalla tuetaan myös uusien toimintatapojen käyttöönottamista. Keinoina ovat mm.:

 • Keski-Pohjanmaa on vahva biotalouden kehittäjä ja innovaattori. Hallituksen tulee edistää alueista lähtevää biotalouden kansainvälistä edelläkävijyyttä, sekä jatkaa metsien käyttöön pohjautuvan biotalouden kehittämistä. 
 • Ympäristöhallinnon lupamenettelyn normistoa ja toimintatapoja on kehitettävä joustavampaan suuntaan ja on myös arvioitava, miltä osin lupamenettelyä ja normistoa voidaan yksinkertaistaa ja purkaa.
 • Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä on varmistettava, että maakunnan asukkaiden valitsema maakuntavaltuusto pystyy ohjaamaan maakunnan rakennetta ja tukemaan maakunnan toiminnallisuutta oikeusvaikutteisen maakuntakaavoituksen avulla.
 • Keski-Pohjanmaan maakunnan eri toimijat sitouttava suunnittelu- ja neuvottelumenettely on osa älykästä kaupunki- ja aluepolitiikkaa ja sillä vaikutetaan mm. vetovoimaisten ja viihtyisien elinympäristöjen muodostumiseen, Hallituksen tulee korostaa ennakoivan, vuorovaikutteisen ja maakunnat osallistavan suunnittelun merkitystä ja edistää tällaisten toimintatapojen käyttöönottoa uusien säännösten tai määräysten sijasta.


Lisätietoja:

vt.maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, 040 140 8995


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 16.6.2020 Maakuntajohtajan viran hakuilmoitus 16.6.2020 Aluesuunnittelupäällikön hakuilmoitus 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS