lauantai 6.6.2020
Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän julkilausuma 4.9.2019

Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreä pöytä on kokoontunut vuodesta 2011, ja se on vakiintunut maakunnalliseksi järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen vuosikokoukseksi. Maakunnassamme toimii tällä hetkellä hieman alle 1500 aktiivisesti toimivaa rekisteröitynyttä yhdistystä, joilla on tärkeä rooli keskipohjalaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja maakuntamme yhteisen kehittämisen lisäämisessä ja vahvistamisessa. Järjestöjen vuosikokous järjestettiin tänä vuonna keskiviikkona 4.9 Ohtakarin merellisissä maisemissa, jossa maakuntamme aktiiviset yhdistystoimijat ilmaisivat näkemyksensä siitä, mitä erityisesti tulisi yhdistysnäkökulmasta katsoen paremmin huomioida nyt ja tulevaisuudessa. Nämä tahdonilmaisut kirjattiin Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän julkilausumaksi.

Tilaisuudessa kuultiin myös järjestötoiminnan merkityksellisyyttä korostanut puheenvuoro Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattilalta, tutustuttiin Ohtakarin historiaan ja palkittiin vuoden nuori keskipohjalainen järjestötoimija Jenni Jussila ansiokkaasta työstä useissa keskipohjalaisissa järjestöissä, sekä kiitettiin kunniamaininnoin aktiivisesta järjestötoiminnasta Jutta Saarta ja Meeri Koittolaa.

Ei vaatien vaan toinen toistaan vaalien

Keski-Pohjanmaalla on vahva maakuntaidentiteetti, joka on osiensa summa. Yksilöillä, kylillä ja asutusalueilla on omat identiteettinsä ja murteensa ja se on maakuntamme rikkaus. Keskipohjalaisuus näkyy nöyryydessä ja vaatimattomuudessa, mutta osataan meillä tuoda myös osaamista esille. Kaustisen kansanmusiikkiperinne festivaaleineen on hyvä esimerkki identiteettiä vahvistavista kulttuurisista toimista.

Keskipohjalaisilla on pitkät perinteet yhteistyölle ja sitä halutaan vaalia jatkossakin. Yhteistyön tulee olla ikkunoita avaavaa, ei ovia sulkevaa. Yhteistyön tulee perustua avoimuudelle ja toisten kunnioittamiselle iästä tai kulttuuritaustasta riippumatta. Ihmisten ja yhteisöjen erilaisuus tulee hyväksyä ja nähdä voimavarana. Positiivinen uteliaisuus on kantava tekijä.

Perinteet ovat vahvoja ja se näkyy kaikilla sektoreilla. Niin kulttuuritarjonta kuin liikunta- ja urheilulajit ovat usein paikkakunnille tyypillisiä ja muodostavat perinteitä. Kokoontumispaikkoja tarvitaan lisäämään vetovoimaa hiipuvissa kylissä. Haja-asutusalueilla tarvitaan monialayhdistyksiä kokoamaan erilaisia yhteisöjä yhteen. Yksittäisten yhdistysten ei kannata kilpailla keskenään vähäisistä toimijoista, jos väestöpohja on pieni, vaan rohkeasti tehdä rajat ylittävää yhteistyötä. Puitteet tulisi olla kunnossa, jotta vetovoimaa päästäisiin yhdessä lisäämään. Yhteistyöllä järjestetyt säännölliset, isot tapahtumat elvyttäisivät talkootyötä ja osallisuutta ja siihen tarvitaan sopivien olosuhteiden lisäksi kumppanuutta. Kumppanuuden avulla saadaan luotua isompaa ja komeampaa, josta tulee enemmän kuin osiensa summa.

Jotta asioita tapahtuu, tarvitaan sekä junailijoita että tekijöitä. Kun yhdistykset toteuttavat, vastuu kokoamisesta ja koordinoinnista on kunnalla ja maakunnalla. Tulee olla ovi, jota koputtaa, kun asioita halutaan valmistella, että löytyy taho, joka vetää asioita yhteen. Muuten toiminta pirstaloituu, eikä yhteistyötä pääse syntymään. Yhteistyöhön tulee kannustaa ja sitä pitää tukea.

Kaikessa toiminnassa tulee huomioida myös heikommassa asemassa olevat. Kaikissa ikäryhmissä ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua harrastuksiin ja muuhun toimintaan sekä tapahtumiin matalalla kynnyksellä. Tämä mahdollistuu panostamalla inhimilliseen kohtaamiseen ja esteettömyyteen. Yhteisöt tarvitsevat varhaisen puuttumisen malleja, jotta osaavat entistä paremmin pitää huolta toisistaan. On tärkeää auttaa myös auttajia, jotta inhimillisyys toteutuu ja samalla luodaan myös yhteiskunnallista säästöä. Tuen tarpeiden tunnistaminen vaatii erilaisia keskusteluväyliä ja aitoa vuoropuhelua. Lasten ja nuorten parissa järjestetään ennaltaehkäisevää toimintaa, joka tuo yhteen lasten parissa toimivia tahoja. Kun julkisen ja kolmannen sektorin eri toimijat kokoontuvat yhteen, pystyvät he yhdessä toimimaan parhaiten lapsen hyväksi. Samat toimintatavat palvelisivat myös muita ikäryhmiä.

Pelkät puheet eivät riitä, vaan teot ratkaisevat. Usein kutsutaan järjestöjä ja kansalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan, mutta pelkona on, että se jää ainoastaan puheen tasolle, eikä esiin tuotuja näkemyksiä huomioida konkretiassa. Osallistaminen jo työstö- ja valmisteluvaiheessa on ratkaisevaa aidon osallisuuden takaamiseksi. Yhdistysten tulisi yhteisesti miettiä, mitä he haluavat viestiä päättäjille. Kun viesti on selkeä, on helpompi päästä mukaan myös suunnitteluun.

Paikallisen kehittämisen ja yhteisöllisen toiminnan merkitys alueen kehittämisessä tulee tunnustaa ja ottaa huomioon päätöksenteossa. Vireät yhdistykset ja seurat tuovat elinvoimaa paikkakunnille ja markkinoivat samalla paikkakuntaa. Verkostoitumisen ja tiedon välityksen hyödyt tulisi nostaa paremmin esiin. Kun on tieto siitä, mitä kukakin tekee ja osaa, on mahdollisuus ottaa oppia toisilta ja toimia yhdessä. Eri tahojen tulisi rohkeasti hyödyntää toistensa osaamista ja antaa siitä tunnustusta toisilleen.

Kansalaistoimintaa ei ole ilman kansalaistoimintaa: toimikaa ja tehkää yhdessä, kysyntää on ja yhdessä toimiminen palkitsee tekijänsä! Yhteisöllisyys ja sen tuottama hyvinvointi on kuitenkin kaikkien yhteinen tavoite.

Kokkolan Ohtakarissa 4.9.2019

Keskipohjalaiset järjestöt ja kansalaistoimijat


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
2.6.2020 Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2020/Lanskapsfullmäktiges sammanträde 11.6.2020 15.5.2020 Kungörelse: hörande om utkast till havsplan 15.5.2020 Kuulutus: merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS