keskiviikko 23.9.2020
Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts

Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med regionala och riksomfattande aktörer inlett beredningen av strukturfondsprogrammet för Finland (exkl. Åland) för den kommande programperioden 2021-2027. Programmet medfinansieras av EU. Beredningen av programmet samordnas och sammanjämkas av arbetsgruppen Koheesio 2021+ som arbetar i enlighet med partnerskapsprinciperna samt delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE). Beredningen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förslag till allmän förordning (COM(2018) 375) och förslag till förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (COM(2018) 372) och Europeiska socialfonden plus (COM(2018) 382).

Enligt förordningsförslagen anvisas under programperioden 2021–2027 ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och ur Europeiska socialfonden (ESF) finansiering till fem policymål: 1) Ett smartare Europa, 2) Ett grönare, koldioxidsnålt Europa, 3) Ett mer sammanlänkat Europa, 4) Ett mer socialt Europa och 5) Ett Europa närmare medborgarna.

Beredningen av strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland bedrivs vid både ministerierna och regionalt av Östra och Norra Finland tillsammans samt Södra och Västra Finland tillsammans. Beredningen för Östra och Norra Finlands del leds av Norra Österbottens förbund och för Södra och Västra Finlands del av Nylands förbund. För programberedningen som helhet svarar arbets- och näringsministeriet.

Som en del av programberedningen utförs en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, den s.k. SMB-lagen (200/2005). Vid miljöbedömningen utreds och bedöms miljökonsekvenserna av programmet och av genomförandet av de alternativ som ska undersökas. Dessutom utarbetas en miljörapport. På programnivå ansvarar arbets- och näringsministeriet för genomförandet av miljöbedömningen enligt SMB-lagen.

I detta skede av programberedningen har allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter om utgångspunkterna och målen för samt beredningen av programhelheten och den miljörapport som ska utarbetas vid miljöbedömningen av programmet. I samrådsmaterialet i anslutning till detta ingår en beskrivning av de innehållsmässiga prioriteringarna i det kommande strukturfondsprogrammet och en deltagande- och bedömningsplan för miljöbedömningen. Samrådsmaterialet finns offentligt framlagt på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen 

https://tem.fi/sv/den-nationella-beredningen-for-programperioden-2021-2017

Ytterligare information

Ytterligare information om beredningen av programmet ges vid arbets- och näringsministeriet av Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, johanna.osenius@tem.fi, tfn 029 506 4937

Ytterligare information om beredningen av miljöbedömningen ges vid arbets- och näringsministeriet av Harri Ahlgren, specialsakkunnig, harri.ahlgren@tem.fi, tfn 050 396 3318

Framförande av åsikter

Åsikter kan framföras om programhelheten samt om utgångspunkterna och målen för miljörapporten i anslutning till den och om beredningen av rapporten genom att sända dem till följande adress före den 31 december 2019: Arbets- och näringsministeriet/regioner och tillväxttjänster, PB 32, 00023 Statsrådet eller per e-post kirjaamo@tem.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS