torstai 2.4.2020
Uuden rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 valmistelu etenee

Euroopan unionin seuraavan rakennerahasto-ohjelmakauden 2021-2027 valmistelussa kootaan parhaillaan Suomen rakennerahasto-ohjelman luonnosta Euroopan komissiolle esitettäväksi. Meneillään on myös suuralueiden ja maakuntien väliset neuvottelut rakennerahastorahoituksen kansallisesta ja alueellisesta jakautumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö odottaa maakuntien esitystä rahoituksen jakoperusteista helmikuun lopussa.

Ohjelmaluonnosta on valmisteltu Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueiden valmistelijoiden sekä eri ministeriöiden kesken työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistusten mukaisesti. Tavoitteena on toimittaa lopullinen ohjelma Euroopan komission käsittelyyn syksyllä, mutta sitä ennen rakennerahasto-ohjelma on hyväksyttävä valtioneuvostossa. Komission kanssa myös keskustellaan ohjelman sisällöistä ennen tätä, ja pitkälle valmisteltu luonnos onkin tarkoitus toimittaa jo huhtikuussa komission nähtäväksi. Mikäli valmistelu- ja hyväksymisprosessi etenee aikataulussa, päästään uutta rakennerahasto-ohjelmaa toteuttamaan kesällä 2021.

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti Suomeen valmistellaan yksi rakennerahasto-ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Kaupunkikehittämiseen ollaan suuntaamassa 6% rahoituksesta ja valtakunnallisiin yhteisiin teemoihin 8% EAKR-rahoituksesta ja 20% ESR-rahoituksesta. Rakennerahastotoiminnan keskeiset strategiset painopisteet ovat: 1) pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen ml. pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla, 2) vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä, 3) elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen, 4) jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn ja osaamisen murroksessa, 5) työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen ja 6) haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Rakennerahasto-ohjelmaan sisällytetään lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen eli pohjoisen harvaan asutun alueen erityistoimia koskeva erillinen ohjelmaosio eli ITI (Integrated Territorial Investments). Se täsmentää Itä- ja Pohjois-Suomen harvan asutuksen erityismäärärahan käyttöä. Erityismääräraha kohdennetaan kompensoimaan alueen maantieteellisiä haittoja eli pitkiä välimatkoja, harvaa asutusta ja kylmää ilmastoa sekä näiden aiheuttamia pysyviä kilpailukykyhaittoja ja rakenteellisia ongelmia aluekehityksessä. Tavoitteena on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien työllisyysasteen, T&K-panostusten ja koulutus- ja osaamistason nosto sekä yhteiskunnan hiilineutraalisuuden edistäminen.

Uusimpien tietojen mukaan rakennerahasto-ohjelmaan voidaan sisällyttää oma osio myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle eli Just Transition Fundille (JTF). Rahasto on osa Euroopan komission lanseeraamaa vihreän kehityksen (Green Deal) ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vauhdittaa siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tavoitteena on edistää työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutusta sekä talouden monipuolistamista ja investointeja alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. Suomelle rahastosta suuntautuu rahoitusta n. 165 miljoonaa euroa. Sen edellytyksenä kuitenkin on, että rakennerahastovaroja siirretään vähintään 1,5 -kertainen määrä rahaston toimenpiteiden toteuttamiseen. Rahoituksen käytöstä on myös laadittava alueelliset suunnitelmat. Lisätietoja rahoituksen kohdentumisesta maakuntiin saadaan, kun komissio julkaisee maaraporttinsa helmikuun lopussa. 

Lisätietoja: 

strategiapäällikkö Marita Mutka

marita.mutka@keski-pohjanmaa.fi 

+358 40 773 4521


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS