keskiviikko 23.9.2020
Alueen kehittäminen
Alueen kehittäminen

Mitä tämän päivän aluekehittäminen Keski-Pohjanmaalla pitää sisällään?

Kuka päättää, mitä kehittämistoimenpiteitä tehdään?

Keski-Pohjanmaan menestyminen globaalissa kilpailussa perustuu maakunnassa sovittuihin yhteisiin strategisiin valintoihin sekä ohjelmaperusteiseen kehittämistyöhön.

Maakunnan kehittäminen pohjautuu alueelle laadittuun pitkän tähtäimen eli vuoteen 2040 ulottuvaan maakuntasuunnitelmaan ja lyhyemmän tähtäimen maakuntaohjelmaan vuosille 2018-2021, jotka yhteisesti muodostavat Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian.  Näissä laajassa yhteistyössä valmistelluissa suunnitelmissa linjataan Keski-Pohjanmaan kehittämistyön painopisteet ja tavoitteet.Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto.

Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten kehittämiskokonaisuuksien edistäminen tapahtuu kaksivuotisen toimeenpanosuunnitelman avulla. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä, joka muodostuu alueen kuntien, keskeisten valtion aluehallintoviranomaisten, työnantajien, palkansaajajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajista. Toimeenpanosuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan keskeisten aluekehitysvarojen kohdentamisesta maakunnan kannalta keskeisten kehittämiskokonaisuuksien edistämiseen.

Mistä resurssit?

Aluekehittämisen resurssina toimivat tänä päivänä hyvin pitkälle alueen käyttöön saadut rakennerahastovarat. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto ovat ne keskeiset rahoitusvälineet, joilla valittuja kehittämistoimenpiteitä pannaan täytäntöön.

EAKR- varoin  vahvistetaan ensisijaisesti elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä yritystoimintaamme palvelevia oppimis- ja tutkimusympäristöjä. ESR- hanketoiminnalla puolestaan edistetään maakunnan työllisyyttä, vahvistetaan osaamista sekä ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään sosiaalista osallisuutta. Maaseuturahaston avulla monipuolistetaan ja vahvistetaan maaseudun yritysrakennetta sekä edistetään maaseutua palvelevia kehittämiskokonaisuuksia.

EU:n ja valtion lisäksi myös Keski-Pohjanmaan alueen yritykset, kunnat ja muu julkinen sektori osallistuvat omalla panoksellaan näiden rahastojen käyttöön. Näiden rahastojen merkitys kehittämistoimenpiteiden rahoittajana on entisestään korostunut viime vuosina, kun kansallisia aluekehittämisvaroja on taantuman ja kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena voimakkaasti supistettu.

Keski-Pohjanmaa kuuluu ns. harvan asutuksen erityistukialueeseen yhdessä muiden Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntien kanssa. Maakuntamme hyötyy merkittävästi tästä erityisasemastaan EU- varojen kohdentamisessa. Lisäksi yhä enenevässä määrin meidän tulisi pyrkiä hyödyntämään alueemme oman päätäntävallan ulkopuolella olevaa kilpailtua kansallista ja kansainvälistä rahoitusta (Tekes, Sitra, Suomen akatemia, EU:n puiteohjelmat, EU:n alueen yhteistyöohjelmat eli rajaohjelmat jne.).

Juuri nyt keskiössä

Keski-Pohjanmaa on menestynyt hyvin 2000- luvun aikana verrattuna muihin maakuntiin. Monipuolinen vientiorientoitunut elinkeinorakenne on lisännyt työllisyyttä ja työttömyys on painunut alle maan keskiarvon. Rannikolla toimiva kansainvälinen suurteollisuus on viime vuosina investoinut uusiin prosesseihin ja tuotantolinjoihin. Yritysten toimintaympäristöstä, toimivasta infrastruktuurista sekä osaavan työvoiman saatavuudesta on huolehdittava.

Koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointityö on merkittävä osa alueemme tulevaisuuden kilpailukykyä. Maakunnan julkisten ja yksityisten palvelujen laatua sekä saavutettavuutta on mahdollista edistää rakennetun maakuntaverkon avulla. Keski-Pohjanmaan saavutettavuus ja toimivat logistiikkaketjut ovat yritystoiminnan kannalta keskeistä.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS