tiistai 17.7.2018
Strateginen toteuttaminen 2014 - 2017
Strateginen toteuttaminen 2014 - 2017

Vuonna 2030 Keski-Pohjanmaa on elinvoimainen kestävän kasvun maakunta

Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa ja -ohjelmaa toteutetaan ja sen toteuttamista seurataan kehittämisteemakohtaisen työryhmätyöskentelyn kautta. Tämä tapa on kehittynyt edellisten maakuntaohjelmakausien aikana ja on todettu hyväksi tavaksi sitouttaa maakunta yhteisiin kehittämisteemoihin. Työskentelytapaa kehitetään edelleen uusien ideoiden ja yhteisten kehittämistarpeiden pohjalta. Maakuntaohjelman kehittämisteemojen työryhmät strategiakaudella 2014–2017 ovat:

  • Osaava Keski-Pohjanmaa
  • Yrittävä ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaa
  • Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa
  • Toimiva Keski-Pohjanmaa

Maaseudun läpileikkaavuutta tullaan jatkossakin seuraamaan kehittämisteemoittain ja työskentelyä ohjaa ja seuraa Maaseudun teemaryhmä.

Keski-Pohjanmaan MAKOn toimintamalli

Kehittämisteemojen työryhmät kootaan alueen keskeisistä julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin toimijoista sekä rahoittajista. Työryhmien tehtävänä on seurata ja edistää maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumista. Työryhmät osallistuvat myös joka toinen vuosi tehtävän toimeenpanosuunnitelman valmistelutyöhön. Maaseudun teemaryhmään kutsutaan alueen keskeisten maaseututoimijoiden edustajat niin julkiselta kuin yksityiseltä, sekä järjestösektorilta. Maaseutunäkökulman esille tuomiseksi ja läpileikkaavuuden toteuttamiseksi on työryhmissä maaseudun teemaryhmän edustus. 

Maakuntaohjelman alueellisen painoarvon vahvistamiseksi ja toimeenpanosuunnitelmatyön kehittämiseksi kootaan oma kuntarahoittajaryhmä sekä rahoittajaryhmä (MYR sihteeristö). Kuntarahoittajaryhmän tehtävänä on työryhmien työn pohjalta yhteisten teemojen ja hakujen valmistelu, sekä toimeenpanosuunnitelmatyön toteuttaminen. Rahoittajaryhmän tehtävänä on toimintalinjaryhmien ehdotusten mukaisten teemahakujen suunnittelu sekä toteutus sekä maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) valmistelu.

Toimeenpanosuunnitelman työryhmät ja kokoonpanot

Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014 - 2017 toteuttamista varten on alueella koottu strategian mukaiset kehittämisteemakohtaiset työryhmät. Työryhmissä ovat kattavasti edustettuina alueen kehittäjä-, toimija-, järjestö-, asiantuntija-, rahoittaja-, viranomais-, sekä edunvalvontaorganisaatiot. Työryhmien tavoitteena on toteuttaa maakuntastrategiassa asetettujen painopisteitä:

  • osallistumalla joka toinen vuosi tehtävän toimeenpanosuunnitelma-asiakirjan valmisteluun
  • yhteisten kehittämistoimenpiteiden ja hankkeiden ideoinnilla, suunnittelulla sekä toteutuksella
  • osallistumalla alueella toteutettavien idea- sekä teemahakujen suunnitteluun eri rahasto-ohjelmiin
  • kannanotoilla valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista osallistumisesta niihin

Työryhmien tavoitteena on olla keskusteleva, informaatiota jakava ja yhteistyötä kehittävä toimintatapa jonka kautta voidaan maakunnalle tärkeitä yhteisiä tavoitteita suunnitella ja toteuttaa sekä viedä eteenpäin.

Työryhmien jäsenet 2014 - 2017

Yhteydenotot ja lisätietoja

Toimeenpanosuunnitelmatyötä koordinoi suunnittelija Tiina Harjunpää 040 547 9561

Kehittämisteemakohtaiset vastuuhenkilöt:

Osaava Keski-Pohjanmaa: suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä 040 686 1163

Yrittävä ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaa: kehittämisjohtaja Kaj Lyyski 040 530 9904

Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa: yhteyspäällikkö Anne Sormunen 040 684 5997

Toimiva Keski-Pohjanmaa: aluesuunnittelija Janna Räisänen 040 168 1490

Maaseudun teemaryhmä: suunnittelija Tiina Harjunpää 040547 9561


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS