keskiviikko 16.1.2019
Alueidenkäyttö
Alueidenkäytön suunnittelu

Aluesuunnittelu vastaa alueidenkäytön osalta maakuntasuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Keski-Pohjanmaan kahdeksan kunnan alueella. Keskeisinä työkaluina ovat maankäytön suunnittelu, liikennejärjestelmätyö ja merialuesuunnittelu. Aluesuunnittelussa käsittelemme laaja-alaisesti maankäytön, asumisen, liikenteen sekä luonnon ja ihmistoiminnan yhteensovittamisen kysymyksiä.

Maankäytön suunnittelu toteutuu maakuntakaavoituksessa. Maakuntaliitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä. Siinä pyritään löytämään ratkaisu ylikunnallisiin, seudullisiin ja muihin vaikutuksiltaan laajoihin suunnittelukysymyksiin. Maakunnan omien sisäisten tavoitteiden ohella maankäytön suunnittelua ohjaavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Keski-Pohjanmaan liitto tekee liikennejärjestelmätyötä yhteistyössä alueen kuntien, seutukuntien, liikenneasioista vastaavien viranomaistahojen sekä muiden maakunnan liittojen kanssa kansainvälisiä yhteyksiä unohtamatta. Maakunnassa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä tehdään monella tasolla. Liikennestrategia on laadittu yhdessä  Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen kanssa. Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia on neljän maakunnan ja kahden ELY-keskusalueen sekä Liikenneviraston valmistelema alueen yhteinen tavoiteasettelu liikenteelliselle kehitykselle.

Keski-Pohjanmaan liitto valmistelee merialuesuunnitelman yhdessä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen kanssa Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri -suunnittelualueelle. Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Näiden tehtävien lisäksi osallistumme eri tahojen selvitys-, suunnittelu- ym. projekteihin, annamme lausuntoja alueiden käyttöön liittyvissä asioissa sekä osallistumme viranomaisyhteistyöhön.

Alueidenkäytön yhteyshenkilö: 

aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola, puh. 040 138 9088.

Alueidenkäytön ajankohtaista

5. vaihemaakuntakaava vireillä

Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli kommentoitavana 1.9.-30.9.2015 välisen ajan. Kaupan palvelurakennetta, seudullisia ampumaratoja, aluerakennetta ja kaivostoiminnan edellytyksiä käsittelevän vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Keski-Pohjanmaan liitossa sekä maakunnan kuntien virastoissa Halsualla, Kannuksessa, Kaustisella, Kokkolassa, Lestijärvellä, Perhossa, Toholammilla ja Vetelissä.

5. vaihemaakuntakaavan materiaali on kokonaisuudessaan luettavissa sähköisenä täällä.

Ympäristöminiteriö vahvisti 22.6.2016 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen 23.4.2015 mukaisena

Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Pohjanmaan tuulivoimaa sekä maisema- ja kulttuuriympäristöä käsittelevän 4. vaihemaakuntakaavan. Uusi kaava kumoaa osittain voimassa olevat maakuntakaavat. Kaavasta tehty yksi valitus hylättiin. Kaavassa osoitetaan 17 seudullisesti merkittävää tuulivoimaloiden aluetta. Lisäksi kaavassa päivitetään maiseman ja kulttuuriympäristön aihepiirien merkinnät vastaamaan valtakunnallisia inventointeja lukuunottamatta arkeologisia alueita ja kohteita.

Keski-Pohjanmaan voimassa olevat maakuntakaavat ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS