perjantai 16.11.2018
4. vaihemaakuntakaava
4. vaihemaakuntakaava - mannertuulivoima, maisema ja kulttuuriympäristö (pl. arkeologinen perintö)

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 22.6.2016. Maakuntakaava mahdollistaa seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumisen 17 alueelle Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Lisäksi kaavalla päivitetään arvokkaita maisema-alueita ja merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevat merkinnät vastaamaan voimassa olevia valtakunnallisia inventointeja lukuunottamatta arkeologisia alueita ja kohteita. Maakuntakaava kumoaa alueella voimassa olevat maakuntakaavat osittain.

Jatkossa ympäristöministeriö ei enää vahvista Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoja 1.2.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen vuoksi.

Aloitusvaihe

osallistumis- ja
arviointisuunnitelma,

ollut nähtävillä
23.5. - 30.6.2012

Valmisteluvaihe

maakuntakaava-
luonnos,

ollut nähtävillä
2.-31.5.2013
Ehdotusvaihe

maakuntakaava-
ehdotus,

ollut nähtävillä
1.9.-8.10.2014

IIEhdotusvaihe

maakuntakaava-
ehdotus,

ollut nähtävillä
19.1.-17.2.2015
Hyväksymisvaihe

Maakuntavaltuuston
käsittely

23.4.2015
Vahvistamisvaihe

Ympäristöministeriö

vahvistettu
22.6.2016

Linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen sekä vahvistamispäätökseen (22.6.2016)

Kaavamateriaali


Vahvistettu kaavakartta (22.6.2016, pdf 2,1 Mt)

Kumottavat merkinnät ja määräykset (22.6.2016, pdf 2,1 Mt)

Kaavaselostus (22.6.2016, pdf 6,2 Mt)

Liite 1 Kohdekortit (22.6.2016, pdf 18,1 Mt)

Liite 2 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema-alueet (22.6.2016, pdf 9,2 Mt)

Liite 3 Muutokset kaava-asiakirjoihin vahvistamisen yhteydessä (22.6.2016, pdf 227 kt)

Vahvistettujen vaihemaakuntakaavojen ja ehdotuksen yhdistelmä (31.3.2015, pdf 2,2 Mt)

Ehdotusvaiheen 19.1.-17.2.2015  lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet (31.3.2015, pdf 458 kt)

Ehdotusvaiheen 1.9.-8.10.2014  lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet (2014, pdf 1,4 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS_päivitetty040814 (2014, pdf 521 kt)

Erillisselvitykset

Maisemavaikutusten arviointi (2015, 3,8 Mt)

II kaavaehdotuksen mukaisten tuulivoima-alueiden aluekohtaisen maisemavaikutusten arvioinnin ja Lestijokilaakson sekä Lestijärven arvokkaiden maisema-alueiden erillisarvioinnin sisältävä raportti on tehty kaavaprosessissa aiemmin laadittujen maisemaselvitysten aineistojen perusteella. Raportissa esitetään tuulivoima-aluekohtaisesti luokitus maisemavaikutusten merkittävyydelle, joka perustuu asiantuntija-arvioon alueelle kohdistuvien maisemavaikutusten suuruudesta ja tarkasteltavan kohteen herkkyydestä tuulivoimarakentamisen aiheuttamille maisemavaikutuksille.

Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden visualisointi (2014, kuvaus ja mallinnukset Arkkitehdit Gylling-Vikström Oy)

QuickTime-kuvina esitettyjen 360° -panoraamojen katselu onnistuu lataamalla katseluohjelman tästä linkistä.

Kuvauspaikat (pdf 4,98 Mt, kuvauspäivä 4.9.2014)

A Kannus panoraama 360° (QuickTime-kuva 2,7 Mt), Kannus avattu panoraama (jpg 5,4 Mt)

B Toholampi panoraama 360° (QuickTime-kuva 2,8 Mt), Toholampi avattu panoraama (jpg 7,0 Mt)

C Toholampi panoraama 360°(QuickTime-kuva 2,7 Mt), Toholampi avattu panoraama (jpg 5,9 Mt)

D Toholampi panoraama 360° (QuickTime-kuva 2,4 Mt), Toholampi avattu panoraama (jpg 6,0 Mt)

E Lestijärvi panoraama 360° (QuickTime-kuva, 2,8 Mt), Lestijärvi avattu panoraama (jpg 4,9 Mt)

F Halsua panoraama 360° (QuickTime-kuva 2,7 Mt), Halsua avattu panoraama (jpg 4,7 Mt)

Tuulivoimaloita valokuvasovitteisiin mallinnettaessa on maakuntakaavan tuulivoima-alueiden visualisoinnissa käytetty pitemmälle edenneiden hankesuunnitelmien mukaista kesän 2014 aikaista sijoittelua ja kokoluokitusta. Yllä olevista visualisoinneista vain Halsuan kuvaan on mallinnettu maakuntakaavan maisemaselvityksessä käytetty suuntaa antava 1000 m x 1000 m mukainen sijoittelu. Tehtyjä kuvasovitteita on mahdollista jatkossakin hyödyntää voimaloiden esteettisen vaikutuksen kuvantamiseen vaihtamalla mallinnetut tuulivoimalat hankkeiden edetessä tarpeen mukaan.

Tuulivoima-alueet maisemassa (2015, 39,1 Mt), liite 5 karttasymboleiden selitteet (päivitetty 2015, 129 kt)

Maisemavaikutukset on keskeinen tuulivoimaloiden vaikutuskohde. Maisemavaikutuksia voidaan pitää merkittävimpinä niiden kohdistuessa arvokkaaksi tai herkäksi luokiteltuihin maisemakohteisiin. Maisemaselvityksessä on tarkasteltu tuulivoima-alueiden maisemarakennetta, mallinnettu tuulivoima-alueille 1000 m välein sijoiteltujen pisteiden (korkeus 140 m ja 200 m) näkyvyyttä sekä tehty näkyvyysanalyysin perusteella maisemavaikutusten analyysia. Arvioitaessa maisemavaikutuksia on tarkasteltu mallinnetun tuulivoimaloiden näkyvyyden perusteella vaikutuksia arvokkaille maisema-alueille, merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin, saaristomaisemiin sekä muihin eheisiin vesistömaisemiin ja erämaisiin luonnon maisemiin. Lisäksi tarkastellaan tuulivoima-alueiden suhdetta asutukseen ja loma-asutukseen. Keskipohjalaisille syksyllä 2013 avoinna olleen kyselyn tulokset käydään läpi osana selvitystä. Liitteeseen 4 on koottu II kaavaehdotuksen tuulivoima-alueiden mukaisesti päivitetyt tiedot keskeisten muutosten osalta.

Tuulivoima-alueiden vaikutukset linnustoon (2014, pdf 2,3 Mt)

Linnuston kannalta on selvitetty maakunnallinen kokonaiskuva riskialttiiden lajien tavanomaista runsaampien esiintymisalueiden sijainnista. Tietojen perusteella on arvioitu kohteiden soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon, maakuntakaavaratkaisun kokonaisvaikutuksia sekä tarkemmassa suunnittelussa tehtävien lisäselvitysten tarvetta. Kerättyä aineistoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi eri hankkeiden yhteisvaikutuksia arvioitaessa.

4. vaihemaakuntakaavan vaikutukset Natura-alueisiin (2014, pdf 3 Mt)

Naturavaikutusten arviointi tehtiin syksyn 2013 Natura-tarveharkinnan perusteella maakuntakaavaa varten tarkasteltaville tuulivoima-alueille. Arvioinnin kohteena olivat Ritanevan–Vipusalonnevan–Märsynnevan Natura-alue sekä Keksi-Pohjanmaan metsäpeura- ja maakotkakanta. Natura-arvio ja sen ELY-keskuksen lausunnon perusteella koottu täydennysraportti 01/2015 voidaan kokonaisuudessaan luovuttaa vain viranomaiskäyttöön niiden sisältämien uhanalaisia lajeja yksilöivien tietojen vuoksi.

Tuulivoima ja erikoiskuljetukset (2013, pdf 9 Mt)

Tuulivoima-alueiden saavutettavuutta on  selvitetty erikoiskuljetusten näkökulmasta. Erikoispitkien, -painavien ja -leveiden voimalakomponenttien kuljetukset voivat aiheuttaa haasteita matkalla satamista tuulivoima-alueille. Kukin tarkasteltavana ollut alue on käyty läpi tapauskohtaisesti.  Maakunnan tiestöltä on selvitetty mahdollisia ongelmakohtia, kuten siltojen kantavuuksia ja ulottumarajoituksia. Selvityksessä on pyritty näin määrittelemään erikoiskuljetusten todennäköisimmin käyttämät reitit. Samalla on arvioitu teiden yleistä soveltuvuutta erikoiskuljetusten tarpeisiin esimerkiksi tien leveyden ja näkemien perusteella. Löydösten perusteella esitetään kohdekohtaisia suosituksia.

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys (2011, pdf 17,2 Mt)

Esiselvityksessä on tutkittu tuulivoiman sijoittamisperiaatteita ja mahdollisuuksia esittää tuulisuusraja-arvon perusteella parhaiten tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita. Ehdotetut alueet on rajattu ei-analyysien sekä teknistaloudellisten analyysien perusteella ja luokiteltu ympäristövaikutusriskin mukaisesti tuottaen lopputuloksena jatkotarkasteluihin kolmen tasoisia kohteita, joilla on toisistaan poikkeava toteuttamispotentiaali.

Manneralueen tuulivoimaselvityksen kohdekorttikooste Keski-Pohjanmaalla (2011, pdf 10,5 Mt)

päivitetty 22.6.2016 JRäi   


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS