lauantai 19.9.2020
4. vaihemaakuntakaava
4. vaihemaakuntakaava - mannertuulivoima, maisema ja kulttuuriympäristö (pl. arkeologinen perintö)

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 22.6.2016. Maakuntakaava mahdollistaa seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumisen 17 alueelle Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Lisäksi kaavalla päivitetään arvokkaita maisema-alueita ja merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevat merkinnät vastaamaan voimassa olevia valtakunnallisia inventointeja lukuunottamatta arkeologisia alueita ja kohteita. Maakuntakaava kumoaa alueella voimassa olevat maakuntakaavat osittain.

Jatkossa ympäristöministeriö ei enää vahvista Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoja 1.2.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen vuoksi.

Aloitusvaihe

osallistumis- ja
arviointisuunnitelma,

ollut nähtävillä
23.5. - 30.6.2012

Valmisteluvaihe

maakuntakaava-
luonnos,

ollut nähtävillä
2.-31.5.2013
Ehdotusvaihe

maakuntakaava-
ehdotus,

ollut nähtävillä
1.9.-8.10.2014

IIEhdotusvaihe

maakuntakaava-
ehdotus,

ollut nähtävillä
19.1.-17.2.2015
Hyväksymisvaihe

Maakuntavaltuuston
käsittely

23.4.2015
Vahvistamisvaihe

Ympäristöministeriö

vahvistettu
22.6.2016

Linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen sekä vahvistamispäätökseen (22.6.2016)

Kaavamateriaali


Vahvistettu kaavakartta (22.6.2016, pdf 2,1 Mt)

Kumottavat merkinnät ja määräykset (22.6.2016, pdf 2,1 Mt)

Kaavaselostus (22.6.2016, pdf 6,2 Mt)

Liite 1 Kohdekortit (22.6.2016, pdf 18,1 Mt)

Liite 2 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema-alueet (22.6.2016, pdf 9,2 Mt)

Liite 3 Muutokset kaava-asiakirjoihin vahvistamisen yhteydessä (22.6.2016, pdf 227 kt)

Vahvistettujen vaihemaakuntakaavojen ja ehdotuksen yhdistelmä (31.3.2015, pdf 2,2 Mt)

Ehdotusvaiheen 19.1.-17.2.2015  lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet (31.3.2015, pdf 458 kt)

Ehdotusvaiheen 1.9.-8.10.2014  lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet (2014, pdf 1,4 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS_päivitetty040814 (2014, pdf 521 kt)

Erillisselvitykset

Maisemavaikutusten arviointi (2015, 3,8 Mt)

II kaavaehdotuksen mukaisten tuulivoima-alueiden aluekohtaisen maisemavaikutusten arvioinnin ja Lestijokilaakson sekä Lestijärven arvokkaiden maisema-alueiden erillisarvioinnin sisältävä raportti on tehty kaavaprosessissa aiemmin laadittujen maisemaselvitysten aineistojen perusteella. Raportissa esitetään tuulivoima-aluekohtaisesti luokitus maisemavaikutusten merkittävyydelle, joka perustuu asiantuntija-arvioon alueelle kohdistuvien maisemavaikutusten suuruudesta ja tarkasteltavan kohteen herkkyydestä tuulivoimarakentamisen aiheuttamille maisemavaikutuksille.

Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden visualisointi (2014, kuvaus ja mallinnukset Arkkitehdit Gylling-Vikström Oy)

QuickTime-kuvina esitettyjen 360° -panoraamojen katselu onnistuu lataamalla katseluohjelman tästä linkistä.

Kuvauspaikat (pdf 4,98 Mt, kuvauspäivä 4.9.2014)

A Kannus panoraama 360° (QuickTime-kuva 2,7 Mt), Kannus avattu panoraama (jpg 5,4 Mt)

B Toholampi panoraama 360° (QuickTime-kuva 2,8 Mt), Toholampi avattu panoraama (jpg 7,0 Mt)

C Toholampi panoraama 360°(QuickTime-kuva 2,7 Mt), Toholampi avattu panoraama (jpg 5,9 Mt)

D Toholampi panoraama 360° (QuickTime-kuva 2,4 Mt), Toholampi avattu panoraama (jpg 6,0 Mt)

E Lestijärvi panoraama 360° (QuickTime-kuva, 2,8 Mt), Lestijärvi avattu panoraama (jpg 4,9 Mt)

F Halsua panoraama 360° (QuickTime-kuva 2,7 Mt), Halsua avattu panoraama (jpg 4,7 Mt)

Tuulivoimaloita valokuvasovitteisiin mallinnettaessa on maakuntakaavan tuulivoima-alueiden visualisoinnissa käytetty pitemmälle edenneiden hankesuunnitelmien mukaista kesän 2014 aikaista sijoittelua ja kokoluokitusta. Yllä olevista visualisoinneista vain Halsuan kuvaan on mallinnettu maakuntakaavan maisemaselvityksessä käytetty suuntaa antava 1000 m x 1000 m mukainen sijoittelu. Tehtyjä kuvasovitteita on mahdollista jatkossakin hyödyntää voimaloiden esteettisen vaikutuksen kuvantamiseen vaihtamalla mallinnetut tuulivoimalat hankkeiden edetessä tarpeen mukaan.

Tuulivoima-alueet maisemassa (2015, 39,1 Mt), liite 5 karttasymboleiden selitteet (päivitetty 2015, 129 kt)

Maisemavaikutukset on keskeinen tuulivoimaloiden vaikutuskohde. Maisemavaikutuksia voidaan pitää merkittävimpinä niiden kohdistuessa arvokkaaksi tai herkäksi luokiteltuihin maisemakohteisiin. Maisemaselvityksessä on tarkasteltu tuulivoima-alueiden maisemarakennetta, mallinnettu tuulivoima-alueille 1000 m välein sijoiteltujen pisteiden (korkeus 140 m ja 200 m) näkyvyyttä sekä tehty näkyvyysanalyysin perusteella maisemavaikutusten analyysia. Arvioitaessa maisemavaikutuksia on tarkasteltu mallinnetun tuulivoimaloiden näkyvyyden perusteella vaikutuksia arvokkaille maisema-alueille, merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin, saaristomaisemiin sekä muihin eheisiin vesistömaisemiin ja erämaisiin luonnon maisemiin. Lisäksi tarkastellaan tuulivoima-alueiden suhdetta asutukseen ja loma-asutukseen. Keskipohjalaisille syksyllä 2013 avoinna olleen kyselyn tulokset käydään läpi osana selvitystä. Liitteeseen 4 on koottu II kaavaehdotuksen tuulivoima-alueiden mukaisesti päivitetyt tiedot keskeisten muutosten osalta.

Tuulivoima-alueiden vaikutukset linnustoon (2014, pdf 2,3 Mt)

Linnuston kannalta on selvitetty maakunnallinen kokonaiskuva riskialttiiden lajien tavanomaista runsaampien esiintymisalueiden sijainnista. Tietojen perusteella on arvioitu kohteiden soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon, maakuntakaavaratkaisun kokonaisvaikutuksia sekä tarkemmassa suunnittelussa tehtävien lisäselvitysten tarvetta. Kerättyä aineistoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi eri hankkeiden yhteisvaikutuksia arvioitaessa.

4. vaihemaakuntakaavan vaikutukset Natura-alueisiin (2014, pdf 3 Mt)

Naturavaikutusten arviointi tehtiin syksyn 2013 Natura-tarveharkinnan perusteella maakuntakaavaa varten tarkasteltaville tuulivoima-alueille. Arvioinnin kohteena olivat Ritanevan–Vipusalonnevan–Märsynnevan Natura-alue sekä Keksi-Pohjanmaan metsäpeura- ja maakotkakanta. Natura-arvio ja sen ELY-keskuksen lausunnon perusteella koottu täydennysraportti 01/2015 voidaan kokonaisuudessaan luovuttaa vain viranomaiskäyttöön niiden sisältämien uhanalaisia lajeja yksilöivien tietojen vuoksi.

Tuulivoima ja erikoiskuljetukset (2013, pdf 9 Mt)

Tuulivoima-alueiden saavutettavuutta on  selvitetty erikoiskuljetusten näkökulmasta. Erikoispitkien, -painavien ja -leveiden voimalakomponenttien kuljetukset voivat aiheuttaa haasteita matkalla satamista tuulivoima-alueille. Kukin tarkasteltavana ollut alue on käyty läpi tapauskohtaisesti.  Maakunnan tiestöltä on selvitetty mahdollisia ongelmakohtia, kuten siltojen kantavuuksia ja ulottumarajoituksia. Selvityksessä on pyritty näin määrittelemään erikoiskuljetusten todennäköisimmin käyttämät reitit. Samalla on arvioitu teiden yleistä soveltuvuutta erikoiskuljetusten tarpeisiin esimerkiksi tien leveyden ja näkemien perusteella. Löydösten perusteella esitetään kohdekohtaisia suosituksia.

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys (2011, pdf 17,2 Mt)

Esiselvityksessä on tutkittu tuulivoiman sijoittamisperiaatteita ja mahdollisuuksia esittää tuulisuusraja-arvon perusteella parhaiten tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita. Ehdotetut alueet on rajattu ei-analyysien sekä teknistaloudellisten analyysien perusteella ja luokiteltu ympäristövaikutusriskin mukaisesti tuottaen lopputuloksena jatkotarkasteluihin kolmen tasoisia kohteita, joilla on toisistaan poikkeava toteuttamispotentiaali.

Manneralueen tuulivoimaselvityksen kohdekorttikooste Keski-Pohjanmaalla (2011, pdf 10,5 Mt)

päivitetty 22.6.2016 JRäi   


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS