sunnuntai 20.9.2020
Yhteistoiminta-alue (YTA)
Yhteistoiminta-alue (YTA)

YTA-alueyhteistyö

Erillisellä yhteistyösopimuksella on sovittu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen (jäljempänä liitot) keskinäisestä yhteistyöstä:

  1. Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) tarkoittaman yhteistoiminta-alueen puitteissa tehtävästä yhteistoiminnasta.
  2. Muista yhteistyötä sekä alueellista edunvalvontaa ja kehitystä koskevista tavoitteista.

Liittojen perussopimuksissa on tarkemmat säännökset alueiden kehittämislain määräysten soveltamisesta. Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä tehdään liittojen yhtäpitävin päätöksin joko maakuntahallituksissa taikka maakuntavaltuustoissa.

Tämä sopimus ei estä yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakuntien muuta yhteistyötä, eikä se estä yhteistyötä yhteistoiminta-alueen ulkopuolisten maakuntien kanssa.

Liittojen maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot sekä maakuntajohtajat muodostavat yhteistoiminta-alueen työvaliokunnan seuraavin perustein:

  1. Jäsenet nimetään kunnallisvaalikautta vastaavaksi ajaksi taikka kunkin liiton päättämäksi ajaksi.
  2. Kukin maakunta toimii kalenterivuosittain vuorollaan koordinoivana maakuntana aakkosjärjestyksessä.
  3. Koordinoivan maakunnan maakuntahallituksen puheenjohtaja toimii työvaliokunnan puheenjohtajana, jollei koordinoiva maakunta toisin päätä.
  4. Työvaliokunnan esittelijänä toimii yhteistyön vetovastuussa olevan maakunnan maakuntajohtaja, joka vastaa asioiden valmistelusta yhdessä kahden muun yhteistoiminta-alueen maakuntajohtajan kanssa. Työvaliokunnan sihteerinä toimii yhteistyön vetovastuussa olevan maakunnan maakuntahallituksen pöytäkirjanpitäjä.

Yhteispäätösmenettelyä edellyttävät asiat valmistellaan yhteistoiminta-alueen työvaliokunnassa, joka tekee niitä koskevat esityksensä liitoille.

Yhteistoiminta-aluetta koskevia lausuntoja voivat maakuntajohtajat yhdessä allekirjoittaa kunkin liiton hallintosäännön toimivallan puitteissa.

Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa edunvalvonnan ja strategiatyön suunnitelmallisuutta sekä kehittää sopimusosapuolten alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

Yhteistyön suunnitelmallisuus toteutuu seuraavasti:

  1. Työvaliokunta hyväksyy vuosittain vuoden loppuun mennessä seuraavaa vuotta taikka 2-vuotiskautta koskevan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma saatetaan tiedoksi maakuntahallituksille.
  2. Edellisen vuoden toiminnasta laaditaan toimintakertomus, joka saatetaan tiedoksi maakuntahallituksille.
  3. Maakuntajohtajat ylläpitävät muutoin ajankohtaista listausta yhteisistä edunvalvonta-asioista.

Yhteistoiminta-alueen työvaliokunnan kokousten lisäksi sopimusosapuolet järjestävät 1-3 kertaa vuodessa ajankohtaistilaisuuksia vaalipiirin kansanedustajille ja mahdollisille muille sidosryhmille.

Yhteistoiminta-alueen maakuntien yhteistyössä otetaan huomioon Pohjanmaan maakuntien neuvottelukunnan, seutukuntien sekä muun kunta- ja valtion viranomaisyhteistyön tavoitteet.

Yhteistoiminta-alueen maakuntaliittojen johtavat viranhaltijat ja muut työntekijät valmistelevat työvaliokunnan käsiteltäväksi tulevia asioita ja muuta liittojen välistä yhteistoimintaa maakuntajohtajien keskenään sopimalla tavalla.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS