keskiviikko 16.1.2019
Kansallinen maakunnan kehittämisrahoitus MKR
Lisätietoja

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

Maakunnan kehittämisrahoitus perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) joka luo edellytykset aluelähtöiselle kestävään kehitykseen perustuvalle kasvulle ja uudistumiselle sekä hyvinvoinnille ja sosiaaliselle eheydelle.

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTTÖKRITEERIT

Maakunnan kehittämisrahan käyttökriteerit pohjautuvat lakiin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) sekä valtioneuvoston asetukseen alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (358/2014). Asetuksen luvussa 2 pykälässä 4 määritellään alueellisen kehittämistuen käyttökohteet. Maakunnan liitto voi myöntää rahoituslain 7§:n mukaista alueellista kehittämistukea:

 1. alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä koskeviin hankkeisiin
 2. kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskeviin kehittämishankkeisiin
 3. muihin kehittämishankkeisiin alueen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi
 4. Suomen ja muiden maiden välisiin elinkeinopoliittisiin ja muihin alueellista kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
 5. ohjelmien toteuttajille alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 6§:n mukaisten ohjelmien hallinnointiin, joka voi käsittää ohjelmarakenteiden tai ohjelma-alueen toimijoiden välisen yhteistyön edistämistä, jos nämä toimenpiteet ovat ohjelman mukaan hyväksyttyjä.

Kehittämishankkeeseen liittyvän investoinnin tulee olla välttämätön kehittämishankkeen toteuttamiselle.

Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Asetuksen (358/2014) luvussa 2 pykälässä 6 määritellään alueellisen kehittämistuen enimmäismäärä:

 • Alueelliseen kehittämistukeen liittyvässä kehittämishankkeessa tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
 • Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuki on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Keski-Pohjanmaan liiton tarkentavat linjaukset

Keski-Pohjanmaan liitto on maakuntahallituksen kokouksessa 5/2014 19.5.2014 linjannut alueellisia kriteereitä maakunnan kehittämisrahan käyttöön. Valtioneuvoston asetusta noudattaen, tarkennetaan edellä mainittuja linjauksia hankerahoituksen suhteen.

Maakunnan kehittämisrahaa käytetään:

 1. Esiselvitysrahoituksena, joka johtaa varsinaiseen rahoitukseen muista rahoituslähteistä, taikka käytännön hanketoimintaan. Tavoitteena on että hankkeet ovat pienimuotoisia, budjetiltaan maksimissaan 30 000 euroa ja kestoltaan noin 6-12 kuukautta
 2. maakunnan vetovoimaisuuden kannalta keskeisiksi katsottuihin kehittämishankkeisiin, joiden budjetti ja kesto voi olla esiselvityshanketta laajempi.

Maakunnan kehittämisrahaa EI käytetä:

 • yksittäisten tapahtumien rahoitukseen
 • yleisenä toimintatukena

Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS