torstai 13.12.2018
Hakeminen ja toteutus
Hakeminen ja toteutus

Hakeminen

Maakunnan kehittämisrahoitusta sekä AIKO/ERM -rahoitusta haetaan Keski-Pohjanmaan liitolta alla olevalla hakemuslomakkeella:

AIKO/ERM-hakulomake  

Hakemuksen täyttöohjeet

Liitteet hakemuslomakkeeseen:

 • hankesuunnitelma (tarkempi ohjeistus suunnitelman sisällössä täyttöohjeissa)
 • nimenkirjoitusoikeuden todentava ote
 • kauppa- ja yhdistysrekisteriote (mikäli hakija on merkitty ko. rekisteriin)
 • vastuunjakosopimus – mikäli kyseessä on yhteishanke (tarkempi ohjeistus sopimuksen sisällöistä täyttöohjeissa)
 • päätökset muista rahoitusosuuksista (voidaan toimittaa erikseen hakemuksen jättämisen jälkeen, mutta oltava rahoittajalla käytössä ennen päätöksentekoa)
 • hankkeen vaikutusten arviointi
 • de minimis -tukilomake
 • mahdolliset muut liitteet (esim. selvitys hakijan alv -verokäytännöstä)

Hankkeen vaikutusten arviointi

de minimis todistus

AIKO/ERM -hankkeiden vaikutusten arviointi

Toteutus

Kansallisella kehittämisrahoituksella toteutettavat hankkeet perustuvat lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014, sekä lakiin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014. Kehittämisrahoituksen toteutusta ohjeistetaan lakia tarkentavilla asetuksilla: valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014, valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014 sekä valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 (tukikelpoisuusasetus).

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014

Ohjeet toteuttajalle

Ohjeistus lähetetään toteuttajille päätöksen yhteydessä. Keski-Pohjanmaan liitto on uusinut ohjeistuksen uusien lakien ja asetusten mukaisesti ja on voimassa MKR -hankkeissa 1.6.2014 alkaen. Ohjeen voi tulostaa myös ohesta.

Ohjeet toteuttajalle

Maksatus

Kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitettavien hankkeiden maksatus valikoituu hakemusvaiheessa valitun kustannusmallin mukaisesti. Rahoituspäätös määrittelee kustannusmallin. Kustannusmallivaihtoehdot ovat:

 • kertakorvausmalli, ns. lump sum
 • tosiasialliset, kirjanpidosta todennettavat kustannukset

Molemmissa tapauksissa maksatusta haetaan oheisella lomakkeella:

AIKO/ERM maksatushakemus

Kertakorvausmalli, lump sum

Kertakorvausta koskevassa tukipäätöksessä on yksilöity hankkeessa tehtäväksi edellytetty tulos tai toimenpide ja toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat. Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se hankkeen luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista ja tukee hankkeen toteutumista.

Kertakorvausmenettelyyn perustuvissa hankkeissa ei tuensaajan tarvitse maksatuksen yhteydessä esittää tositteita todellisista kustannuksista vaan tukikelpoisuus ja maksatus perustuvat hankkeella aikaan saadun tuloksen tai tehtyjen toimenpiteiden toteennäyttämiseen. Kertakorvausmenettelyn tavoitteena on yksinkertaistaa pienten hankkeiden hallinnointia sekä keventää maksatusvaiheen toimenpiteitä.

Tosiasialliset, kirjanpidosta todennettavat kustannukset

Maksatushakemuksia haetaan projekteissa 4-6 kuukauden välein. Maksatushakemuksen pakolliset liitteet (tarkempi ohjeistus löytyy ohjeista toteuttajille):

 • projektin pääkirja
 • osa-aikaisten työajanseuranta
 • lyhyt selvitys maksatuskaudella tehdyistä toimenpiteistä
 • luontoissuorituskirjanpito (jos hankkeeseen on ko. kustannuksia hyväksytty)
 • kopiot raportointikaudella pidettyjen ohjausryhmän kokousten pöytäkirjoista
 • ulkomaan matkaraportti

Seuranta

Hakija toimittaa seurantalomakkeen puolivuosittain päävastuuviranomaiselle seurantajaksoittain seuraavasti:

 1. seurantakausi 1.1. – 30.6. lähetettävä rahoittajalle 31.8. mennessä
 2. seurantakausi 1.7. – 31.12. lähetettävä rahoittajalle 31.1. mennessä

Seurantalomake toimitetaan maksatusten yhteydessä sekä hankkeen päättyessä loppuraportin liitteenä. Seurantalomake on sähköisenä ohessa:

MKR seurantalomake

AIKO/ERM -hankkeiden seuranta

AIKO -toimenpiteen toteutumista (tulokset ja vaikuttavuus) seurataan osana kärkihankeraportointia. Maakuntien liitot laativat kaksi kertaa vuodessa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahalla rahoitetuista hankkeista sekä niiden tuloksista yhteenveto, joka toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön yritys- ja alueosastolle. Rahoituksen seurannassa käytettävät indikaattorit ovat:

 1. käynnistyneet kehitysprosessit (kpl ja lyhyt kuvaus)
 2. kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl ja lyhyt kuvaus)
 3. käynnistyneet kokeilut (kpl ja lyhyt kuvaus)
 4. AIKO -rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset (kpl)
 5. AIKO -rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat (kpl)
 6. AIKO -hankkeet jotka edistävät hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (€ ja kpl)
 7. AIKO -hankkeet jotka edistävät maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (€ ja kpl)
 8. AIKO -hankkeet jotka toteutuvat useamman maakunnan yhteistyönä (€ ja kpl)

Hakija toimittaa seurantalomakkeen puolivuosittain päävastuuviranomaiselle seurantajaksoittain seuraavasti:

 1. seurantakausi 1.1. – 30.6. lähetettävä rahoittajalle 31.8. mennessä
 2. seurantakausi 1.7. – 31.12. lähetettävä rahoittajalle 31.1. mennessä

Seurantalomake toimitetaan maksatusten yhteydessä sekä hankkeen päättyessä loppuraportin liitteenä. Seurantalomake on sähköisenä ohessa:

AIKO ERM seurantalomake


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS