sunnuntai 20.9.2020
Hakeminen ja toteutus
Hakeminen ja toteutus

Hakeminen

Maakunnan kehittämisrahoitusta sekä AIKO/ERM -rahoitusta haetaan Keski-Pohjanmaan liitolta alla olevalla hakemuslomakkeella:

AIKO/ERM-hakulomake  

Hakemuksen täyttöohjeet

Liitteet hakemuslomakkeeseen:

 • hankesuunnitelma (tarkempi ohjeistus suunnitelman sisällössä täyttöohjeissa)
 • nimenkirjoitusoikeuden todentava ote
 • kauppa- ja yhdistysrekisteriote (mikäli hakija on merkitty ko. rekisteriin)
 • vastuunjakosopimus – mikäli kyseessä on yhteishanke (tarkempi ohjeistus sopimuksen sisällöistä täyttöohjeissa)
 • päätökset muista rahoitusosuuksista (voidaan toimittaa erikseen hakemuksen jättämisen jälkeen, mutta oltava rahoittajalla käytössä ennen päätöksentekoa)
 • hankkeen vaikutusten arviointi
 • de minimis -tukilomake
 • mahdolliset muut liitteet (esim. selvitys hakijan alv -verokäytännöstä)

Hankkeen vaikutusten arviointi

de minimis todistus

AIKO/ERM -hankkeiden vaikutusten arviointi

Toteutus

Kansallisella kehittämisrahoituksella toteutettavat hankkeet perustuvat lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014, sekä lakiin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014. Kehittämisrahoituksen toteutusta ohjeistetaan lakia tarkentavilla asetuksilla: valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014, valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014 sekä valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 (tukikelpoisuusasetus).

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014

Ohjeet toteuttajalle

Ohjeistus lähetetään toteuttajille päätöksen yhteydessä. Keski-Pohjanmaan liitto on uusinut ohjeistuksen uusien lakien ja asetusten mukaisesti ja on voimassa MKR -hankkeissa 1.6.2014 alkaen. Ohjeen voi tulostaa myös ohesta.

Ohjeet toteuttajalle

Maksatus

Kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitettavien hankkeiden maksatus valikoituu hakemusvaiheessa valitun kustannusmallin mukaisesti. Rahoituspäätös määrittelee kustannusmallin. Kustannusmallivaihtoehdot ovat:

 • kertakorvausmalli, ns. lump sum
 • tosiasialliset, kirjanpidosta todennettavat kustannukset

Molemmissa tapauksissa maksatusta haetaan oheisella lomakkeella:

AIKO/ERM maksatushakemus

Kertakorvausmalli, lump sum

Kertakorvausta koskevassa tukipäätöksessä on yksilöity hankkeessa tehtäväksi edellytetty tulos tai toimenpide ja toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat. Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se hankkeen luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista ja tukee hankkeen toteutumista.

Kertakorvausmenettelyyn perustuvissa hankkeissa ei tuensaajan tarvitse maksatuksen yhteydessä esittää tositteita todellisista kustannuksista vaan tukikelpoisuus ja maksatus perustuvat hankkeella aikaan saadun tuloksen tai tehtyjen toimenpiteiden toteennäyttämiseen. Kertakorvausmenettelyn tavoitteena on yksinkertaistaa pienten hankkeiden hallinnointia sekä keventää maksatusvaiheen toimenpiteitä.

Tosiasialliset, kirjanpidosta todennettavat kustannukset

Maksatushakemuksia haetaan projekteissa 4-6 kuukauden välein. Maksatushakemuksen pakolliset liitteet (tarkempi ohjeistus löytyy ohjeista toteuttajille):

 • projektin pääkirja
 • osa-aikaisten työajanseuranta
 • lyhyt selvitys maksatuskaudella tehdyistä toimenpiteistä
 • luontoissuorituskirjanpito (jos hankkeeseen on ko. kustannuksia hyväksytty)
 • kopiot raportointikaudella pidettyjen ohjausryhmän kokousten pöytäkirjoista
 • ulkomaan matkaraportti

Seuranta

Hakija toimittaa seurantalomakkeen puolivuosittain päävastuuviranomaiselle seurantajaksoittain seuraavasti:

 1. seurantakausi 1.1. – 30.6. lähetettävä rahoittajalle 31.8. mennessä
 2. seurantakausi 1.7. – 31.12. lähetettävä rahoittajalle 31.1. mennessä

Seurantalomake toimitetaan maksatusten yhteydessä sekä hankkeen päättyessä loppuraportin liitteenä. Seurantalomake on sähköisenä ohessa:

MKR seurantalomake

AIKO/ERM -hankkeiden seuranta

AIKO -toimenpiteen toteutumista (tulokset ja vaikuttavuus) seurataan osana kärkihankeraportointia. Maakuntien liitot laativat kaksi kertaa vuodessa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahalla rahoitetuista hankkeista sekä niiden tuloksista yhteenveto, joka toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön yritys- ja alueosastolle. Rahoituksen seurannassa käytettävät indikaattorit ovat:

 1. käynnistyneet kehitysprosessit (kpl ja lyhyt kuvaus)
 2. kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl ja lyhyt kuvaus)
 3. käynnistyneet kokeilut (kpl ja lyhyt kuvaus)
 4. AIKO -rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset (kpl)
 5. AIKO -rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat (kpl)
 6. AIKO -hankkeet jotka edistävät hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (€ ja kpl)
 7. AIKO -hankkeet jotka edistävät maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (€ ja kpl)
 8. AIKO -hankkeet jotka toteutuvat useamman maakunnan yhteistyönä (€ ja kpl)

Hakija toimittaa seurantalomakkeen puolivuosittain päävastuuviranomaiselle seurantajaksoittain seuraavasti:

 1. seurantakausi 1.1. – 30.6. lähetettävä rahoittajalle 31.8. mennessä
 2. seurantakausi 1.7. – 31.12. lähetettävä rahoittajalle 31.1. mennessä

Seurantalomake toimitetaan maksatusten yhteydessä sekä hankkeen päättyessä loppuraportin liitteenä. Seurantalomake on sähköisenä ohessa:

AIKO ERM seurantalomake


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS