keskiviikko 23.9.2020
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

EAKR -rahoitusta haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta (haku päättyy 19.2.2020)


Alkaa: 18.12.2019
Päättyy: 19.12.2020

Keski-Pohjanmaalla on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Haku on teemoitettu.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 19.2.2020.

Lisää tietoa hakemisesta, hakuteemoista ja hakemusten arviontiperusteista löydät HAKUILMOITUKSESTA .

EAKR-rahoitusta haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta (haku päättyy 4.10.2019)


Alkaa:
19.6.2019
Päättyy: 4.10.2019

Keski-Pohjanmaalla on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 4.10.2019.

Keski-Pohjanmaan liiton EAKR-haussa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

 • Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
 • Erityistavoite 4.1 Tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Hankehakemuksia toivotaan jätettäväksi seuraaviin teemoihin:

 • Matkailu, kulttuuri ja luovat alat (alueen kehittämisen ja alueen vetovoiman näkökulmasta).
 • Vähähiilisyyttä edistävät hankkeet (erityistavoite 3.2).
 • Ylimaakunnallisia hankkeita, jotka tukevat Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa -älykkään erikoistumisen strategiaa. Linkki strategiaan. Ylimaakunnallisten hankkeiden rahoittaminen edellyttää pääsääntöisesti sitä, että myös muut hankkeen kohdemaakunnat osallistuvat hankkeen rahoittamiseen EAKR-varoin. Linkki ylimaakunnallisiin teemoihin .

Myös teemojen ulkopuolisia hakemuksia otetaan vastaan.


Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta.

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset verohallinnon Katso-tunnisteen. Lisätietoa Katso -tunnisteen perustamisesta löytyy verohallinnon sivuilta (http://www.vero.fi/katso).

Hakemukset tulee jättää viimeistään 4.10.2019. Hakemukset otetaan käsittelyyn Keski-Pohjanmaan liitossa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli toimijat jättävät hakemuksia avoinna olevien hakuaikojen ulkopuolella, otetaan ne käsittelyyn vasta seuraavan avattavan haun yhteydessä.


Haussa käytettävät valintakriteerit

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pohjalta. Kustakin erityistavoitteen mukaisesta kohdasta on mahdollista saada 1-5 pistettä (1= valintaperuste toteutuu heikosti tai ei lainkaan, 5= valintaperuste toteutuu erinomaisesti).

Hankkeiden on saatava vähintään puolet hanketta koskevan erityistavoitteen maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Linkki: Yleiset ja erityiset valintaperusteet


Käytettävät kustannusmallit

EAKR -hankkeissa käytetään pääasiassa flat rate 24 % -kustannusmallia. Muita kustannusmalleja (flat rate 15 %, Lump sum, tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset) käytetään vain perustellusta syystä.


Lisätietoa hausta antavat

kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. 040 138 9058
kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

(etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi)

Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta, että rakennerahastot.fi -sivustolta.

www.keski-pohjanmaa.fi

www.rakennerahastot.fi

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR -yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukien myöntäjänä Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (Aluehallinnon asiointipalvelu > Palvelut > Yritysrahoitus >Yrityksen kehittämisavustus). Suora sähköinen linkki asiointipalveluun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut


Hakuinfossa 19.6.2019 esitetty materiaali

Elo-syyskuussa järjestetään vielä toinen hakua koskeva info-/kohtaamistilaisuus toimijoille, josta informoidaan myöhemmin tarkemmin.


Vuoden 2019 EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan liiton 17.12.2018 avaama haku päättyi 28.2.2019.

Seuraavasta mahdollisesta hausta informoidaan alkukesän-syksyn 2019 aikana. 


Vuoden 2018 EAKR haku avautuu 17.12.2018

Keski-Pohjanmaan liitto avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevan EAKR -haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 17.12.2018-28.2.2019.


Järjestämme hakua koskevan infotilaisuuden 17.12.2018 klo 12.00 Keski-Pohjanmaan liiton tiloissa osoitteessa Rantakatu 14 (2. krs), Kokkola

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille EAKR -rahoituksen mahdollisuuksista kiinnostuneille tahoille.
Tervetuloa kuulemaan avautuvan haun painotuksista!

EAKR -yritystukien osalta voimassa on jatkuvan haun menettely koko ohjelmakauden ajan.

Yritystukien rahoittajana Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-Suomen ELY-keskus.Rakennerahastotoimintaa ja hankkeita koskevaa yleisneuvontaa antavat:

kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. 040 138 9058                                                                                            kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

Vuoden 2018 EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan vuoden 2018  EAKR -haun ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Avautuvasta hausta informoidaan myöhemmin erikseen Keski-Pohjanmaan liiton sivustolla www.keski-pohjanmaa.fi

ja rakennerahasto -sivustolla www.rakennerahastot.fi, sekä myös suoraan alueen hanketoimijoita.

Mikäli toimijat jättävät EURA2014 järjestelmään hakemuksia ennen seuraavan haun avaamista, kilpailevat ne rahoituksesta avattavassa haussa saatujen hakemusten kanssa, ja käsitellään niiden kanssa yhtä aikaa.

EAKR yritystukien osalta on voimassa jatkuvan haun menettely koko ohjelmakauden ajan.


Lisätietoa
Keski-Pohjanmaan liitto/ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

EAKR -haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 

4.9.-5.10.2017


Keski-Pohjanmaan liitto avaa teemoitetun EAKR -haun Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ajalla 4.9.-5.10.2017.

Keski-Pohjanmaan voimassa olevan, ja uuden valmistelussa olevan maakuntaohjelman sekä rakennerahasto-ohjelman painotusten ja toteutumisen pohjalta haku painottuu seuraaviin teemoihin:

 • Liikennepalveluiden digitaaliset ratkaisut
 • Alueellisten t&k -ympäristöjen hyödyntäminen yritysten t&k&i -toiminnassa
 • Vähähiilisyys (painotuksena energia- ja materiaalitehokkuus)


Teemoja, sekä niiden sijoittumista toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain on avattu tarkemmin alla.

Hakeminen tapahtuu EURA2014 -järjestelmän kautta.

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset KATSO tunnukset


Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään viimeistään 5.10.2017.

Mikäli toimijat jättävät hakemuksia ao. hakuajan ulkopuolella, otetaan ne käsittelyyn vasta seuraavan avattavan haun yhteydessä.

Avoinna olevaa hakua koskeva pisteytysmenettely

Rakennerahastoja koskevat yleiset valintaperusteet


HAKUTEEMAT

Toimintalinja 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)

Erityistavoite 1.2. Pk- yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen

Haun painotus: Liikennepalveluiden digitaaliset ratkaisut

Haussa etsitään kehittämishankkeita, joilla parannetaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä, ja kehitetään näihin liittyviä digitaalisia ratkaisuja.

Rahoituksen kohteena ovat erityisesti toimenpiteet, joilla

 • kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia logistisia ratkaisuja (tavara-, henkilö-, kutsuliikenne) älyliikenteen mahdollisuudet huomioiden
 • kehitetään pk-yritysten kuljetuskustannusten hillitsemistä edistäviä, sekä tavaravirtojen kasvua ennakoivia uusia ratkaisuja
 • kehitetään liikennemuotojen yhteensovittamista edistäviä uusia ratkaisuja
 • kehitetään logistiikkayhteistyötä

Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Haun painotus: Alueellisten t&k -ympäristöjen hyödyntäminen yritysten t&k&i -toiminnassa

Rahoitettavilla hankkeilla tavoitellaan yritysten t&k -investointien kasvua ja uutta liiketoimintaa alueelle.

Rahoitusta kohdennetaan erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaan, jonka lähtökohtana on elinkeinoelämästä nousevat, kysyntä- ja käyttäjälähtöiset kehittämistarpeet.

Rahoituksen kohteena ovat erityisesti hankkeet, jotka

 • tukevat t&k&i -instituutioiden yhteistyötä pk-yritysten kanssa ja edistävät t&k -toimijoiden jalkautumista yrityksiin
 • luovat valmiuksia yritysten t&k -toiminnan käynnistymiselle
 • tukevat yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, sekä näihin liittyviä pilotointeja ja demonstraatioita
 • kehittävät elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta

Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Haun painotus: Vähähiilisyys

Rahoituksen kohteeksi etsitään vähähiilisyyttä ja erityisesti energia- ja materiaalitehokkuutta edistäviä hankkeita, jotka

 • tukevat energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen liittyvää t&k -toimintaan uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi, sekä näihin liittyvää kokeellista toimintaa (pilotoinnit ja demonstraatiot)
 • luovat alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja ja yhteistyömuotoja
 • edistävät vähähiilisten liikennejärjestelmien ja liikkumismuotojen käyttöönottoa


Lisätietoa hausta

Keski-Pohjanmaan liitto/ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi


Tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä ja rahoitettavista toimenpiteistä löydät alla olevien linkkien kautta

Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma

Voimassa oleva maakuntaohjelma 2014-2017


Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä myös Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilta
www.keski-pohjanmaa.fi

Rakennerahastotoimintaa ja hankkeita koskevaa yleisneuvontaa saa myös suoraan meiltä kaikilta

kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

etunimi.sukunimi(att)keski.pohjanmaa.fi


Syksyn 2017 ESR -haku Keski-Pohjanmaalla

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Keski-Pohjanmaalla 13.6.2017. Haku päättyy 3.10.2017.

Haussa ovat kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR- toimintalinjat ja erityistavoitteet.

Tämän lisäksi kyseissä haussa voi hakea myös valmisteluhankkeita ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun liittyen. Varsinainen koordinoitu haku järjestetään keväällä 2018 ja sen hakuohje julkaistaan marraskuun 2017 puolivälissä. Valmisteluhanketta voi hakea kansainvälisten kumppanien etsimiseen, kansainvälisen yhteistyön sisällöstä sopimiseen ja kansainvälisen kumppanuussopimuksen valmisteluun.

Tarkempaa lisätietoa ESR hausta "Hakuajat"-osiosta.

AVOIN EAKR haku Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaalla on alkuvuonna 2017 voimassa ns. jatkuvan haun menettely.

Hakijat voivat jättää EURA2014 -järjestelmään maakuntaohjelman ja rakennerahasto-ohjelman painotukia tukevia hakemuksia sitä mukaa, kun hankeideat valmistuvat. 

15.2.2017 mennessä jätetyt hakemukset otetaan viranomaiskäsittelyyn viimeistään 16.2. ja niistä pyritään tekemään päätökset maaliskuun aikana.


Hakemuksia voi jättää molempiin EAKR toimintalinjoihin:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

TL 1 hakemusten edellytetään tukevan seuraavia toimintalinjan erityistavoitteita:
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

TL 2 hakemusten edellytetään tukevan seuraavia toimintalinjan erityistavoitteita:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen


Hakeminen

Hakeminen tapahtuu EURA 2014 järjestelmän kautta

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset KATSO tunnukset


Valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet (pakolliset kaikille hankkeille)

Avointa hakua koskevat erityistavoitteet ja hankkeiden pisteytysmenetelmä

Tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä ja rahoitettavista toimenpiteistä löydät alla olevien linkkien kautta

Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma

Voimassa oleva maakuntaohjelma 2014-2017


Lisätietoa antavat

kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063 (hankeneuvonta)

aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698 (rahoitus/EURA2014 asiat)

Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688 (yleiset rakennerahastoasiat, MYR ja sihteeristö)

ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 16.12.2016-1.4.2017

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut ESR haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 16.12.2016-1.3.2017.

Avoinna ovat kaikki ESR toimintalinjat.

Erityispiirteenä haussa on nopeat, innovatiiviset ja konkreettiset kokeiluhankkeet.

LUE LISÄÄ (hakuilmoitus)

LUE LISÄÄ (tarkemmat hakuohjeet ja painotukset)

ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 10.6.-3.10.2016Keski-Suomen ELY-keskus on avannut ESR -haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 10.6.-3.10.2016.

Haettavana ovat kaikki ESR toimintalinjat:

TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
TL 5 Sosiaalinen osallisuus jan köyhyyden torjunta

LISÄTIETOA HAUSTA

EAKR haku on avoinna Keski-Pohjanmaalla ajalla 20.12.2015-1.3.2016


Keski-Pohjanmaan liitto on avannut teemoitetun EAKR -haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 20.12.2015-1.3.2016.

Avoinna on EAKR toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen.


Hakemuksia toivotaan seuraaviin teemoihin:

1) Tutkimuksesta tuotteeksi - tutkimustulosten nopeampi hyödyntäminen ja kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi (mm. kysyntälähtöiset kokeilut sekä demostraatio- ja pilotointiympäristöt, jotka tukevat yritysten tuote-, palvelu- ja ratkaisuideoiden kehittämistä, käyttöönottoa ja kaupallistamista)

2) Palveluliiketoiminnan vahvistaminen ja uuden palveluliiketoiminnan syntyminen


Hakemusten edellytetään tukevan seuraavia toimintalinjan 2 erityistavoitteita:

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen


Hakeminen

Hakeminen tapahtuu EURA 2014 järjestelmän kautta

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset KATSO tunnukset


Valintaperusteet ja pisteytys

Avoinna olevaa hakua koskevat erityistavoitteet ja hankkeiden pisteytysmenetelmä

Yleiset valintaperusteet


Tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä ja rahoitettavista toimenpiteistä löydät alla olevien linkkien kautta

Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma


Teemahakujen ohella voimassa on myös jatkuva haku.

Huomioitavaa on, että teemahauissa jätetyt hakemukset käsitellään aina ensisijaisesti.


Lisätietoa antavat

suunnittelija Tiina Harjunpää, p. 040 547 9561 (hankeneuvonta)

aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698 (rahoitus/EURA2014 asiat)

Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688 (yleiset rakennerahastoasiat, MYR ja sihteeristö)

Keski-Pohjanmaan alueellinen ESR haku avoinna 21.12.2015-1.3.2015

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut aluueellisen ESR haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 21.12.2015-1.3.2016. 


Haun painotuksena on

1) Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen

2) Bio- ja kiertotalous

3) Kansainvälinen yhteistyö


Keski-Pohjanmaalla haussa priorisoidaan edellä mainittujen painotusten lisäksi

maakunnan kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun kehittämiseen tähtääviä

toimia toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa silloin, kun hankkeissa toteutettavilla

toimenpiteillä pyritään tehostamaan jo kehitettyjen digitaalisten oppimisympäristöjen ja -

järjestelmien käyttämistä koulutuksessa. Hankkeiden rahoituksen edellytyksenä on, että

toimintaan ei ole saatavissa rahoitusta kansallisista koulutuksen kehittämisvaroista.


LISÄTIETOA HAUSTA

TARKEMPI HAKUOHJEISTUS


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS