perjantai 16.11.2018
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Vuoden 2018 EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan vuoden 2018  EAKR -haun ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Avautuvasta hausta informoidaan myöhemmin erikseen Keski-Pohjanmaan liiton sivustolla www.keski-pohjanmaa.fi

ja rakennerahasto -sivustolla www.rakennerahastot.fi, sekä myös suoraan alueen hanketoimijoita.

Mikäli toimijat jättävät EURA2014 järjestelmään hakemuksia ennen seuraavan haun avaamista, kilpailevat ne rahoituksesta avattavassa haussa saatujen hakemusten kanssa, ja käsitellään niiden kanssa yhtä aikaa.

EAKR yritystukien osalta on voimassa jatkuvan haun menettely koko ohjelmakauden ajan.


Lisätietoa
Keski-Pohjanmaan liitto/ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

EAKR -haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 

4.9.-5.10.2017


Keski-Pohjanmaan liitto avaa teemoitetun EAKR -haun Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ajalla 4.9.-5.10.2017.

Keski-Pohjanmaan voimassa olevan, ja uuden valmistelussa olevan maakuntaohjelman sekä rakennerahasto-ohjelman painotusten ja toteutumisen pohjalta haku painottuu seuraaviin teemoihin:

 • Liikennepalveluiden digitaaliset ratkaisut
 • Alueellisten t&k -ympäristöjen hyödyntäminen yritysten t&k&i -toiminnassa
 • Vähähiilisyys (painotuksena energia- ja materiaalitehokkuus)


Teemoja, sekä niiden sijoittumista toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain on avattu tarkemmin alla.

Hakeminen tapahtuu EURA2014 -järjestelmän kautta.

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset KATSO tunnukset


Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään viimeistään 5.10.2017.

Mikäli toimijat jättävät hakemuksia ao. hakuajan ulkopuolella, otetaan ne käsittelyyn vasta seuraavan avattavan haun yhteydessä.

Avoinna olevaa hakua koskeva pisteytysmenettely

Rakennerahastoja koskevat yleiset valintaperusteet


HAKUTEEMAT

Toimintalinja 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)

Erityistavoite 1.2. Pk- yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen

Haun painotus: Liikennepalveluiden digitaaliset ratkaisut

Haussa etsitään kehittämishankkeita, joilla parannetaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä, ja kehitetään näihin liittyviä digitaalisia ratkaisuja.

Rahoituksen kohteena ovat erityisesti toimenpiteet, joilla

 • kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia logistisia ratkaisuja (tavara-, henkilö-, kutsuliikenne) älyliikenteen mahdollisuudet huomioiden
 • kehitetään pk-yritysten kuljetuskustannusten hillitsemistä edistäviä, sekä tavaravirtojen kasvua ennakoivia uusia ratkaisuja
 • kehitetään liikennemuotojen yhteensovittamista edistäviä uusia ratkaisuja
 • kehitetään logistiikkayhteistyötä

Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Haun painotus: Alueellisten t&k -ympäristöjen hyödyntäminen yritysten t&k&i -toiminnassa

Rahoitettavilla hankkeilla tavoitellaan yritysten t&k -investointien kasvua ja uutta liiketoimintaa alueelle.

Rahoitusta kohdennetaan erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaan, jonka lähtökohtana on elinkeinoelämästä nousevat, kysyntä- ja käyttäjälähtöiset kehittämistarpeet.

Rahoituksen kohteena ovat erityisesti hankkeet, jotka

 • tukevat t&k&i -instituutioiden yhteistyötä pk-yritysten kanssa ja edistävät t&k -toimijoiden jalkautumista yrityksiin
 • luovat valmiuksia yritysten t&k -toiminnan käynnistymiselle
 • tukevat yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, sekä näihin liittyviä pilotointeja ja demonstraatioita
 • kehittävät elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta

Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Haun painotus: Vähähiilisyys

Rahoituksen kohteeksi etsitään vähähiilisyyttä ja erityisesti energia- ja materiaalitehokkuutta edistäviä hankkeita, jotka

 • tukevat energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen liittyvää t&k -toimintaan uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi, sekä näihin liittyvää kokeellista toimintaa (pilotoinnit ja demonstraatiot)
 • luovat alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja ja yhteistyömuotoja
 • edistävät vähähiilisten liikennejärjestelmien ja liikkumismuotojen käyttöönottoa


Lisätietoa hausta

Keski-Pohjanmaan liitto/ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi


Tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä ja rahoitettavista toimenpiteistä löydät alla olevien linkkien kautta

Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma

Voimassa oleva maakuntaohjelma 2014-2017


Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä myös Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilta
www.keski-pohjanmaa.fi

Rakennerahastotoimintaa ja hankkeita koskevaa yleisneuvontaa saa myös suoraan meiltä kaikilta

kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

etunimi.sukunimi(att)keski.pohjanmaa.fi


Syksyn 2017 ESR -haku Keski-Pohjanmaalla

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Keski-Pohjanmaalla 13.6.2017. Haku päättyy 3.10.2017.

Haussa ovat kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR- toimintalinjat ja erityistavoitteet.

Tämän lisäksi kyseissä haussa voi hakea myös valmisteluhankkeita ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun liittyen. Varsinainen koordinoitu haku järjestetään keväällä 2018 ja sen hakuohje julkaistaan marraskuun 2017 puolivälissä. Valmisteluhanketta voi hakea kansainvälisten kumppanien etsimiseen, kansainvälisen yhteistyön sisällöstä sopimiseen ja kansainvälisen kumppanuussopimuksen valmisteluun.

Tarkempaa lisätietoa ESR hausta "Hakuajat"-osiosta.

AVOIN EAKR haku Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaalla on alkuvuonna 2017 voimassa ns. jatkuvan haun menettely.

Hakijat voivat jättää EURA2014 -järjestelmään maakuntaohjelman ja rakennerahasto-ohjelman painotukia tukevia hakemuksia sitä mukaa, kun hankeideat valmistuvat. 

15.2.2017 mennessä jätetyt hakemukset otetaan viranomaiskäsittelyyn viimeistään 16.2. ja niistä pyritään tekemään päätökset maaliskuun aikana.


Hakemuksia voi jättää molempiin EAKR toimintalinjoihin:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

TL 1 hakemusten edellytetään tukevan seuraavia toimintalinjan erityistavoitteita:
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

TL 2 hakemusten edellytetään tukevan seuraavia toimintalinjan erityistavoitteita:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen


Hakeminen

Hakeminen tapahtuu EURA 2014 järjestelmän kautta

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset KATSO tunnukset


Valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet (pakolliset kaikille hankkeille)

Avointa hakua koskevat erityistavoitteet ja hankkeiden pisteytysmenetelmä

Tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä ja rahoitettavista toimenpiteistä löydät alla olevien linkkien kautta

Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma

Voimassa oleva maakuntaohjelma 2014-2017


Lisätietoa antavat

suunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063 (hankeneuvonta)

aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698 (rahoitus/EURA2014 asiat)

Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688 (yleiset rakennerahastoasiat, MYR ja sihteeristö)

ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 16.12.2016-1.4.2017

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut ESR haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 16.12.2016-1.3.2017.

Avoinna ovat kaikki ESR toimintalinjat.

Erityispiirteenä haussa on nopeat, innovatiiviset ja konkreettiset kokeiluhankkeet.

LUE LISÄÄ (hakuilmoitus)

LUE LISÄÄ (tarkemmat hakuohjeet ja painotukset)

ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 10.6.-3.10.2016Keski-Suomen ELY-keskus on avannut ESR -haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 10.6.-3.10.2016.

Haettavana ovat kaikki ESR toimintalinjat:

TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
TL 5 Sosiaalinen osallisuus jan köyhyyden torjunta

LISÄTIETOA HAUSTA

EAKR haku on avoinna Keski-Pohjanmaalla ajalla 20.12.2015-1.3.2016


Keski-Pohjanmaan liitto on avannut teemoitetun EAKR -haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 20.12.2015-1.3.2016.

Avoinna on EAKR toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen.


Hakemuksia toivotaan seuraaviin teemoihin:

1) Tutkimuksesta tuotteeksi - tutkimustulosten nopeampi hyödyntäminen ja kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi (mm. kysyntälähtöiset kokeilut sekä demostraatio- ja pilotointiympäristöt, jotka tukevat yritysten tuote-, palvelu- ja ratkaisuideoiden kehittämistä, käyttöönottoa ja kaupallistamista)

2) Palveluliiketoiminnan vahvistaminen ja uuden palveluliiketoiminnan syntyminen


Hakemusten edellytetään tukevan seuraavia toimintalinjan 2 erityistavoitteita:

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen


Hakeminen

Hakeminen tapahtuu EURA 2014 järjestelmän kautta

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset KATSO tunnukset


Valintaperusteet ja pisteytys

Avoinna olevaa hakua koskevat erityistavoitteet ja hankkeiden pisteytysmenetelmä

Yleiset valintaperusteet


Tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä ja rahoitettavista toimenpiteistä löydät alla olevien linkkien kautta

Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma


Teemahakujen ohella voimassa on myös jatkuva haku.

Huomioitavaa on, että teemahauissa jätetyt hakemukset käsitellään aina ensisijaisesti.


Lisätietoa antavat

suunnittelija Tiina Harjunpää, p. 040 547 9561 (hankeneuvonta)

aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698 (rahoitus/EURA2014 asiat)

Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688 (yleiset rakennerahastoasiat, MYR ja sihteeristö)

Keski-Pohjanmaan alueellinen ESR haku avoinna 21.12.2015-1.3.2015

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut aluueellisen ESR haun Keski-Pohjanmaalla ajalla 21.12.2015-1.3.2016. 


Haun painotuksena on

1) Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen

2) Bio- ja kiertotalous

3) Kansainvälinen yhteistyö


Keski-Pohjanmaalla haussa priorisoidaan edellä mainittujen painotusten lisäksi

maakunnan kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun kehittämiseen tähtääviä

toimia toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa silloin, kun hankkeissa toteutettavilla

toimenpiteillä pyritään tehostamaan jo kehitettyjen digitaalisten oppimisympäristöjen ja -

järjestelmien käyttämistä koulutuksessa. Hankkeiden rahoituksen edellytyksenä on, että

toimintaan ei ole saatavissa rahoitusta kansallisista koulutuksen kehittämisvaroista.


LISÄTIETOA HAUSTA

TARKEMPI HAKUOHJEISTUS


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS