Medlemskommuner

 

Mellersta Österbottens förbunds verksamhetstanke och uppgifter

Samkommunen fungerar som utvecklings-, intressebevaknings-, forsknings- och planeringsorganisation för landskapet Mellersta Österbotten, dess medlemskommuner och invånare.

Samkommunens uppgift är

  1. att bevaka landskapets intressen, främja landskapets immateriella och materiella välstånd samt en hållbar utveckling,
  2. att stärka det interna samarbetet i landskapet och samarbetet mellan kommunerna och samkommunerna samt att fungera som landskapets samarbetsorgan i frågor som berör landskapets utveckling och intressebevakning,
  3. att sköta regionutvecklingsmyndighetens uppgifter i enlighet med regionutvecklingslagen, dvs. att sörja för den allmänna regionpolitiska planeringen, beredningen av regionutvecklingsprogram och uppföljningen av hur de genomförs samt för att samordna de regionutvecklingsåtgärder som tillfaller regionförvaltningsmyndigheterna i sitt verksamhetsområde,
  4. att bistå och betjäna kommunerna i deras forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet
  5. att sköta om utarbetandet av en landskapsplan för sitt område och andra frågor som berör landskapsplaneringen samt att främja genomförandet av landskapsplanen,
  6. att sköta de uppgifter som enligt lagstiftningen tillfaller ett landskapsförbund samt
  7. att sköta de uppgifter som anvisats av medlemskommunerna.

 

Medlemskommunerna

Mellersta Österbotten bär det officiella ansvaret för intressebevakningen, regionutvecklingen och planeringen av områdesanvändningen i landskapets område.

De egentliga medlemskommunerna är: Kannus, Karleby, Halso, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil.

I området för sina delmedlemmar Kronoby (Jakobstads ekonomiska region), Reisjärvi (Nivala-Haapajärvi ekonomiska region) och Kinnula (Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska region) bär Mellersta Österbottens förbund ansvar för intressebevakningen, men förbundet beaktar och bär ansvar för sina delmedlemmar även i sin regionutvecklingsverksamhet.

Länkar till kommunernas webbplatser:

HalsoKannusKaustbyKarlebyLestijärviPerhoToholampiVetilKinnulaKronobyReisjärvi

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept