Mål

 

Mål

Landskapet Mellersta Österbottens framgång grundar sig på att trygga och vidareutveckla förutsättningarna för en mångsidig tillväxt och en konkurrenskraftig region. Den centrala missionen och målbilden för utvecklingen av landskapet är ”Ett starkt landskap mitt i en tillväxtzon”.

Landskapet Mellersta Österbotten är starkt beroende av attraktions- och kvarhållningskraften i hela regionen. I landskapet uppstår tillväxt och livskraft genom det förnyelsebara, innovativa och attraktiva kunnandet och en konkurrenskraftig, mångsidig och internationell närings- och företagsverksamhet. Som starka draglok fungerar landskapscentrumet Karleby, storindustrin i Karlebyregionen och det livskraftiga jordbruket i hela landskapet.

Landskapets tillväxt utgörs av tre nyckelfaktorer: kompetens, konkurrenskraft och tillgänglighet. De genomgripande funktionerna är landsbygd, internationella kontakter och attraktionskraft, som gör det möjligt att uppnå målen för alla tre nyckelfaktorer.

Syftet med intressebevakningen är att öka framgången och konkurrenskraften i landskapet Mellersta Österbotten. Målen för påverkansarbetet och intressebevakningen är bl.a. statens budget, lagstiftningen och statsförvaltningens olika program och planer. EU-intressebevakning sker genom och med stöd från Östra och Norra Finlands gemensamma EU-kontor. Strävan med intressebevakningen ska i synnerhet vara att skaffa finansiering för projekt som stärker kompetensen och attraktionskraften i landskapet och som förbättrar rörligheten utåt från landskapet och inom dess gränser.

För att uppnå målen för intressebevakningen krävs ofta ett omfattande samarbete som pågår i flera år. Påverkansarbetet utförs tillsammas med landskapets kommuner, företag, utbildare, forskningsanstalter, statsförvaltningens representanter och valkretsens riksdagsledamöter.

Mellersta Österbottens landskapsstyrelse godkände 10.12.2018 femton (15) intressebevakningsmål för åren 2019–2020. För att uppnå målen har ett framgångsrikt påverkningsarbete utförts på bred front i samarbete med olika aktörer. I den godkända intressebevakningsplanen för åren 2020–2021 fortsätter en intensiv delning av information till de mest centrala nationella och regionala beslutsfattarna och instanserna. I intressebevakningsarbetet för åren 2020–2021 betonas tryggande av kohesions- och jordbruksfinansiering, främjande av tillgången till kunnig arbetskraft inom den offentliga och privata sektorn samt genomförande av intressebevakningsåtgärder som förbättrar kommunernas utveckling och livskraft.

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept