Förvaltning

 

Förvaltning

Ansvarsområdet för förvaltning sköter uppgifter som anknyter till förbundets personalförvaltning, ekonomi, kansli- och informationstjänster, arkivering och användning av datateknik.

Beslutsfattande: Mellersta Österbottens förbund är en samkommun som bildas av 11 medlemskommuner. Samkommunens grundläggande principer för förvaltningen stadgas i kommunallagen och i ett grundavtal som godkänts av medlemskommunerna. Mellersta Österbottens förbund är ett av 19 landskapsförbund i Finland vars beslutsfattande baserar sig på kommunal demokrati. Mellersta Österbottens förbunds högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige som utses för en kommunalvalsperiod. Landskapsfullmäktige sammanträder minst två gånger per år, fattar beslut om bland annat förbundets ekonomiplan och budget, godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen samt utser landskapsstyrelsen.

Landskapsfullmäktige utser även en revisionsnämnd som har i uppgift att utvärdera hur de mål som landskapsfullmäktige ställt upp för förbundets verksamhet har uppnåtts. Landskapsstyrelsen svarar för förbundets förvaltning och ekonomi. Landskapsstyrelsen som sammanträder cirka en gång per månad styr och övervakar den praktiska verksamheten vid Mellersta Österbottens förbund.

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept