JTF-rahoitus

 

KESKI-POHJANMAAN OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN OHJELMA (JTF*)

*Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaan. JTF on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. Keski-Pohjanmaa on yksi tällaisista alueista. EU:n komissio hyväksyi Keski-Pohjanmaan suunnitelman marraskuussa 2022.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston päätavoitteena on vähentää vihreän siirtymän negatiivisia vaikutuksia rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen.

Keski-Pohjanmaalla JTF-rahoitusta kohdistetaan neljään eri kokonaisuuteen:

 

1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen mukaan lukien uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen luominen

2. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta aluetalouden uudistamisen tukena

3. Turvesoiden ennallistaminen ja jälkikäyttö

4. Yritysten (InvestEU) ja julkisen sektorin (PSLF) rahoitettavat energiainvestoinnit

Aluetalous

Keski-Pohjanmaan kestävän talouden ja vihreän siirtymän keskiössä on systeemitason muutos, jossa siirrytään fossiilitaloudesta kierto- ja biotalouteen. Keski-Pohjanmaan vihreä siirtymä tukee maakunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.

Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistetaan pääosin yritysten liiketoiminnan uudistamiseen, uusien yritysten synnyttämiseen, uudelleenkoulutukseen, investointeihin ja kasvavien alojen liiketoiminnan edistämiseen. JTF-tuella edistetään erityisesti Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopisteiden kehittymistä. Näillä aloilla tuetaan mikro- ja pk-yritysten kasvuedellytyksiä, kasvuhalukkuutta ja TKI-toiminnan hyödyntämistä.

Tavoitteet:

 • Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenne monipuolistuu
 • Yritystoiminta parantaa kilpailukykyään ja säilyy elinvoimaisena muutoksessa
 • Siirtymästä aiheutuva työttömyys ja muut kielteiset vaikutukset minimoidaan
 • Työttömäksi jäävät löytävät uutta työtä, yritystoimintaa tai koulutusta
 • Energiaturve pystytään korvaamaan uusiutuvilla tai polttoon perustumattomilla energialähteillä
 • Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät
 • Uusiutuvasta energiasta tulee vientituote

Toimenpiteet:

 • Tuetaan Pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä, innovaatiovalmiuksia sekä toimintaa uudistavia ja tuottavuutta lisääviä investointeja sekä tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä
 • Tuetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa (ml yritysverkostojen kehittäminen, yrityskiihdyttämö- ja hautomomallit) sekä yritysten jatkuvuutta omistajavaihdoksin
 • Tuetaan Pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptien kehittämistä
 • Tuetaan turvesektorin yrittäjien ja turvesektorin muiden toimijoiden osaamisen ja valmiuksien kehittämistä mm. puunkorjuun ja turvesoiden ennallistamisen aloilla uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi
 • Tuetaan turvesektorilta työttömäksi jääneiden tai työttömyysuhanalaisten uudelleen koulutusta ja uusien taitojen hankkimista, erityiskohteena nuoret

TKI-toiminta

TKI-toiminnalla uudistetaan aluetaloutta sekä luodaan edellytyksiä uusien yritysten ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Lisäksi tuetaan energiatuotannon muuttamista hiilineutraaliksi sekä kehitetään turpeelle korvaavia tuotteita ja uusia ratkaisuja.

TKI-toiminnan tukemisessa korostuvat Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian painopisteet. Tavoitteena on edistää aluetalouden uudistumista maakunnan omien vahvuuksien avulla, sillä ne soveltuvat hyvin hiilineutraalisuuden edistämiseen. Keski-Pohjanmaan osaamisen kärkiä ovat muun muassa kemianteollisuus (erityisesti akkukemia ja akkumateriaalit), biopohjaiset materiaalit, kiertotalous, uusien energiateknologioiden prosessit, puurakentaminen, digitalisaatio, hyvinvointitalous, koulutus, logistiikka, matkailu, kulttuuri sekä luova talous. Kaikissa näissä TKI-toiminnan painopisteissä on potentiaalia uusien teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden ja yritysten syntymiselle.

Tavoitteet:

 • Kokonaiskestävyyttä ja hyvinvointia vahvistava TKI-toiminta lisääntyy
 • Tuotteita, palveluja ja tuotantomenetelmiä kehitetään resurssi- ja materiaalitehokkaasti
 • Keski-Pohjanmaasta tulee bio- ja kiertotaloustoiminnan kärkimaakunta
 • hiilineutraaliutta tukevat ratkaisut ja toimintamallit ovat käytössä yhteiskunnan eri osa-alueilla
 • Uudet digitaaliset ratkaisut ja toimintamallit ovat käytössä
 • Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ilmastotavoitteiden mukaisesti
 • Energiajärjestelmä uudistuu ja uusiutuvien energialähteiden ja polttoon perustumattomien teknologioiden osuus kasvaa maakunnan energiantuotannossa
 • Energia- ja materiaalitehokkuus paranee
 • Kestävän energiajärjestelmän osaaminen vahvistuu

Toimenpiteet:

 • TKI-toiminnalla tuetaan aluetalouden uudistumista sekä edellytyksiä uusien yritysten ja uusien työpaikkojen syntymiselle
 • Tuetaan elinkeinoelämälähtöistä innovaatiotoimintaa ja TKI-yhteistyötä; yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöhankkeita
 • Tuetaan energiatuotannon muuttamista hiilineutraaliksi
 • Tuetaan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uusien ratkaisujen TKI:ta
 • Kehitetään turpeen korvaavia tuotteita

Turvesoiden ennallistaminen ja jälkikäyttö

Turvesoiden jälkikäytön tukemisen tarkoituksena on auttaa maanomistajia minimoimaan entisten turvetuotantoalueiden päästöt ja löytämään kullekin alueelle sopiva jälkikäyttömuoto. Koska jokainen suonpohja on erityinen, yhtä ainoaa kaikille sopivaa ratkaisumallia ei ole olemassa. Eri vaihtoehtoja on punnittava niin taloudellisen kannattavuuden kuin ilmasto-, vesistö-, monimuotoisuus-, ja hiilitasevaikutusten osalta ja suunniteltava niiden pohjalta kohteelle paras vaihtoehto.

Vaihtoehtoisia muotoja ovat esimerkiksi erilaiset ennallistamistoimet, metsittäminen, energiakasvien tuottaminen, kosteikkoviljely ja hiiltä maaperään sitova viljely sekä kasvuturvetta korvaavan raaka-aineen kasvattaminen.

Tavoitteet:

 • Turvetuotantoalueiden, suonpohjien ja turvetuotantoon varattujen alueiden päästöt vähentyvät merkittävästi
 • Turvetuotannosta vapautuneilla alueilla otetaan käyttöön alueelle soveltuva maankäyttömuoto tai ne ennallistetaan
 • Uudet maankäyttömuodot työllistävät ja tuovat alueen yrityksille uutta liiketoimintaa

Toimenpiteet:

 • Tuetaan maanomistajia minimoimaan entisten turvetuotantoalueiden päästöt ja löytämään kullekin alueelle sopiva jälkikäyttömuoto
 • Tuetaan selvityksiä ja pilotointeja turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamisesta ja jälkikäytöstä

Keski-Pohjanmaan liitto avaa JTF-haun 21.4.2023 uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmaan

Haku on auki jatkuvana hakuna. 

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Yleiset valintaperusteet (sukupuolten tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä kehitys ja unionin ympäristöpolitiikka) arvioidaan asteikolla 0–3 pistettä. Muut valintaperusteet arvioidaan asteikolla 0–5 pistettä.

Arvioitavat erityistavoitekohtaiset valintaperusteet ovat:

 • hanke edistää kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa
 • hankkeella tuetaan uudistuvaa liiketoimintaa ja yritysten jatkuvuutta
 • hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- ja innovaatiovalmiuksia tai -edellytyksiä
 • hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa
 • hanke vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista tai kehittävät uusia tuote- ja palvelukonsepteja
 • hanke tukee ja edistää elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa
 • hanke vahvistaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehittävät uusia tuote- ja palvelukonsepteja
 • hanke tukee elinkeinoelämän sopeutumista ilmastonmuutokseen
 • hanke kohdistuu maakunnan alueelliseen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaan, sekä maakunnan strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin ja kehittämiskohteisiin

JTF-Infovideo

 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje