6. vaihemaakuntakaava

 

Keski-Pohjanmaan kuudes vaihemaakuntakaava

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on jatkuva prosessi, jossa maakuntakaavaa uudistetaan  osavaihemaakuntakaavoina kansainvälisten, valtakunnallisten ja maakunnallisten poliittisten, taloudellisten ja teknisten linjausten sekä lainsäädännön kehittymisen myötä. Keski-Pohjanmaan suurhankkeiden, kuten tuulivoima, vetytalous, biotalous ja kaivostoiminnan hankkeiden edistäminen edellyttää ajan tasalla olevaa ja muutostarpeet huomioivaa maakuntakaavaa. Myös luonnon ekologisen kestävyyden ja monimuotoisuuden ylläpitäminen edellyttää aikaisempaa selkeämpää kannanottoa viheralueiden muodostumiseen, ihmisten virkistäytymismahdollisuuksien turvaamiseen sekä matkailun tukemiseen. Maakuntakaavan laatimisessa korostuu eri aluerakenteen kehittämistarpeiden ennakoitavuus ja ymmärrys tulevaisuuden tarpeista. Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaava laaditaan vuosina 2022–2024. Kaavan teemat ovat tuulivoima, kaivostoiminta, viheraluesuunnittelu sekä virkistys ja matkailu. Kaavan työnimenä käytetään ”Keski-Pohjanmaan energiamurros ja ympäristövaihemaakuntakaava”.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osaallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaisesti. Suunnitelma päivittyy jatkuvasti kaavoitusprosessin aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä 1.4.-30.4.2023. Siihen annettiin lausuntoja ja mielipiteitä yhteensä 25 kappaletta: Viranomaislausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä niiden vastineet.

Tuulivoima

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteinen selvitystyö alueidensa potentiaalisista uusista tuulivoimatuotannon alueista on valmistunut. Selvitystyön perusteella voidaan todeta, että alueen potentiaali tuulivoimasijoittelun kannalta on todella merkittävä.

Selvitystyön keskeisenä tavoitteena on tarkastella tuulivoimatuotantoon potentiaalisia uusia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi mantereella ja merialueilla. Tavoitteena on tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset.

Selvitys käsittää pääpiirteissään paikkatietopohjaisen poissulkevan puskurianalyysin tuulivoimalle soveltumattomista alueista, teknistaloudellinen arvioinnin sekä vaikutustenarvioinnin ja Natura-arvioinnin tarveharkinnan. Osana työtä kartoitettiin myös sähkönsiirtoverkon nykytila ja kehittämistarpeet sekä hiljaisten alueiden analyysi. Selvityksessä on huomioitu voimalan kokonaiskorkeutena 300 metriä.

Tehtyjen analyysien perusteella 83 aluetta valittiin jatkotarkasteluun. Alueista 36 kappaletta (noin 2 500 km2) sijaitsee kokonaan tai osittain Pohjanmaalla, 25 kpl (noin 950 km2) Keski-Pohjanmaalla ja 30 kappaletta (noin 780 km2) Etelä-Pohjanmaalla. Alueista 10 kappaletta (noin 1 780 km2) sijoittuu merialueille. Alueiden kokoluokka vaihtelee välillä 1–80 km2. Tunnistetuilla alueilla tuulisuus 300 metrin korkeudella on hyvä, eli vuosikeskiarvoltaan noin 9–12 m/s, ja alueiden saavutettavuus tieverkkoa pitkin on hyvällä tasolla. Suurimmat erot alueiden välillä muodostuvat sähköverkon läheisyydestä sekä maaperän rakennettavuudesta.

83:sta jatkotarkasteluun valitusta alueesta laadittiin näkyvyysaluemallinnus. Jokaisesta alueesta tehtiin aluekohtaiset vaikutusten arvioinnit ja koko selvitysalueesta laadittiin yhteisvaikutusten arviointi. Vaikutusten arvioinnissa tutkittiin potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutuksia ihmisiin, luontoon, maisemaan, ilmastoon ja aluetalouteen.

Vaikutusten arvioinnin perusteella voidaan todeta, että suurin osa jatkotarkasteluun valituista alueista soveltuu kokonaan tai osittain tuulivoimatuotantoon. Monen alueen toteuttaminen vaatii kuitenkin luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin ja lisäselvityksiä.

Tuulivoimaselvitys on yksi maakuntakaavojen taustaselvityksistä, ja osoittaa mahdollisia seudullisia tuulivoima-alueita sekä mantereelle että merialueille. Selvityksen tuloksia hyödynnetään maakuntakaavojen valmistelussa. Mitkä alueet lopuksi osoitetaan maakuntakaavoissa tuulivoima-alueina, ratkaistaan kaavoitusprosessin aikana yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa.

Tuulivoimaselvitys_raportti

Liite_2_Keski_Pohjanmaan potentiaalisten_tuulivoima_alueiden_vaikutusten_arviointi

Liite_4_Yhteisvaikutusten_arviointi

Lisätietoja:

  • Etelä-Pohjanmaan liitto: Mari Pohjola, etunimi.sukunimi(at)etela-pohjanmaa.fi, 040 6108 445
  • Keski-Pohjanmaan liitto: Reijo Kiviniemi, etunimi.sukunimi(at)keski-pohjanmaa.fi, 040 138 9088
  • Pohjanmaan liitto: Marika Häggblom, etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi, 044 320 6428
  • FCG Finnish Consulting Group Oy: Jan Tvrdý, etunimi.sukunimi(at)fcg.fi, 050 590 2832
Tuulivoiman vaikutukset maa- ja merikotkaan sekä sääkseen Pohjanmaalla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen ja yhteiskunnan sähköistyminen ovat voimakkaassa kasvussa Suomessa ja muuallakin EU:ssa. Maakuntaliitot varautuvat tähän tuulivoiman volyymin kasvuun maakuntakaavoissaan.

Linkki selvitykseen tässä.

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje