Ajankohtaista

 

10.05.2021

Kokkolan ekosysteemisopimuksen mukaisen hankerahoituksen avaaminen

 

Haku aukeaa: 10.5.2021

Haku päättyy: 31.5.2021

Keski-Pohjanmaan liitto avaa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -hankehaun Kokkolan kaupungin ekosysteemisopimusta toteuttaviin teemoihin. AKKE-rahoitusta osoitetaan hankehakuun 100 000 euroa.

Kokkolan kaupunki on solminut valtion kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueellisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista. Kokkolan kaupungin ja valtion välisellä ekosysteemisopimuksella edistetään ja tuetaan Kokkolan alueen osaamis- ja innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa sekä työllisyyttä ja kansainvälisyyttä. Ekosysteemisopimuksessa määritellyt strategiset painopisteet ovat akkukemia -ekosysteemi sekä kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut.

Hankehakuun jätettävät hakemukset toimitetaan Keski-Pohjanmaan liittoon ja hankehakemuksen jättämisen yhteydessä hakijan on tehtävä myös kuntarahahakemus Keski-Pohjanmaan kuntarahajärjestelmään osoitteessa www.kpkuntaraha.fi

Hakemuksen yhteydessä tulee Keski-Pohjanmaan liittoon toimittaa rahoittamisen edellytyksenä olevat seuraavat liitteet:

 • Hankesuunnitelma
 • Nimenkirjoitusoikeuden todentava ote tai kauppa- ja yhdistysrekisteriote
 • ALV-todistus
 • Yhteishankkeen yhteistyösopimus

Ekosysteemisopimusmenettelyssä hankkeiden kokonaisrahoituksessa sovelletaan ohjeellista jakosuhdetta, jossa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahan osuus on 60 % ja paikallinen omarahoitusosuus (Kokkolan kaupunki ja muu julkinen rahoitus) on 40 %. Tuen hakijoiden tulee myös itse osallistua hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.  Hankkeiden kesto voi olla enintään 2 vuotta. Tullakseen rahoitetuksi hankkeiden ja niiden kustannusten tulee olla niiden käyttöä ohjaavien lakien ja ohjelmien mukainen. Hankkeiden on toteutettava sisällöllisesti Kokkolan kaupungin ekosysteemisopimuksen sisältöä.

Ekosysteemisopimusrahoituksella ei voida myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hanketeemat

Teema 1: Akkukemia -ekosysteemi

Kokkolan ekosysteemisopimuksen tavoitteena on, että vuoteen 2027 mennessä Kokkolan akkukemia–ekosysteemi on kansainvälisesti tunnistettu osaamiskeskittymä. Sopimuksen tavoitteena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus, tukea nykyisen teollisuuden kasvua ja edistää uuden liiketoiminnan syntyä.  Tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisen osalta tavoitteena on tukea tutkimusosaamisen vahvistamista ja edistää kansainvälisiä rekrytointeja lisääviä tki-hankkeita. Kansallisella tasolla Kokkolan ekosysteemisopimus tukee akkustrategiaa ja vahvistaa edelleen akkukemian klusterin asemaa ja näkyvyyttä kansainvälisesti.  

 • Kansainvälisen toiminnan kehittäminen
  • Akkuteemaan liittyvän yhteistyösillan rakentaminen Ruotsiin
  • Alueen näkyvyyden ja roolin vahvistaminen erityisesti EU-tasolla
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kehittäminen
  • Uusien innovatiivisten teollisuuden infrarakenteiden kehittäminen teollisessa palvelutuotannossa esim. digitalisaation avulla
  • Sekundääristen raaka-aineiden tuominen ja kiertotalouden roolin vahvistaminen osaksi alueellista akkukemian arvoketjua
  • Uusien akkukemiaan liittyvien liiketoimintojen käynnistämisen tukeminen

Teema 2: Kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut

Kokkolan ekosysteemisopimuksen tavoitteena on, että Kokkola Industrial Park:n (KIP) alueelle kietoutuva kiertotalouden ja teollisuutta tukevien älykkäiden ratkaisujen muodostama ekosysteemi on kansainvälisesti tunnistettu, vaikuttava ja houkutteleva osaamiskeskittymä. Aluetta kehitetään siten, että varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus, tuetaan nykyisen teollisuuden toimintaa ja kasvua sekä edistetään uusien yritysten etabloitumista alueelle.  KIP:n alueen ekosysteemissä mahdollistetaan tuotannollisia yrityksiä kehittämään älykkäitä teollisuutta tukevia ratkaisuja ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Kiertotalouden osalta oleellista on tunnistaa kriittisten sivuvirtojen hyödyntämis- ja liiketoimintapotentiaali, jotta kiertotalous vahvistuu edelleen teollisessa ympäristössä. Tavoitteena on luoda alueelle uusien cleantech ja kiertotalouteen pohjautuvien liiketoimintojen syntymisen myötä viennin ja liikevaihdon kasvua sekä uusien työpaikkojen syntymistä niin teollisuudessa kuin sitä tukevilla toimialoilla.

 • Kokkola Industrial Park:n teollisen kiertotalouden konseptin edelleen kehittäminen yhteistyössä teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa
  • Kriittisten sivuvirtojen tunnistaminen ja kiertotalouden kehittäminen näiden osalta
  • Uusien energiamuotojen ja ekotehokkaampien raaka-aineiden hyödyntäminen mm. vety-, biomassa-, aurinko- ja tuulienergia sekä näiden varastointi
  • Teollisuus- ja kaivosympäristössä tapahtuvan älykkään ympäristömittauksen, automaation ja robotisaation hyödyntäminen teollisuuden prosessien kehittämisessä
  • Robotiikan hyödyntäminen tuottavuuden ja työympäristön turvallisuuden kehittämisessä
  • Teollisuuspuistojen työ- ja kyberturvallisuuden kehittäminen tilannetietoisuuden avulla
  • Kansallisen kiertotalouden tunnuslukumittariston luominen teollisuuspuistojen kehittämiseksi, yritysten hiilikädenjäljen laskeminen myös eettiset näkökulmat huomioiden
  • Teollisuuspuistojen sisäiset ja väliset verkostot ja alihankintaverkoston logistiikan digitaaliset alustat
 • Kiertotalouden innovaatioympäristön vahvistaminen ja kehittäminen
  • Akku- ja muiden materiaalien kierrätyksen kehittäminen liiketoimintaan saakka
  • Uusien kiertotalouteen ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien liiketoimintamallien kehittäminen, pilotointi ja yritystoiminnan edistäminen
  • Biolaakson kansainvälisten verkostojen kehittäminen ja vahvistaminen EU:n alueella olemassa oleviin ja uusiin luotaviin klustereihin
 • Kiertotalousosaamisen kehittäminen koulutuksessa
  • Alueella olevan koulutuksen valmiuksien kehittäminen vastaamaan nykyistä paremmin muuttuviin suurteollisuusalueen ja elinkeinoelämän tarpeisiin

Hankkeissa seurattavia indikaattoreita ovat:

 • hankkeen seurauksena syntyvät työpaikat
 • hankkeen seurauksena syntyvät yritykset
 • hankkeen seurauksena käynnistyneet kehitysprosessit

Haussa käytettävät valintakriteerit

Hakemusten tarkastelussa arvioidaan kuinka hyvin ne toteuttavat Kokkolan ekosysteemisopimuksen sisältöjä sekä Kokkolan kaupunkistrategian Rohkeasti uudistuva Kokkola 2018 – 2021 tavoitteita (www.kokkola.fi/hallinto-japaatoksenteko/kaupungin-strategia). Hakemukset arvioidaan arvoasteikolla 1-20, jossa 20 on paras pistemäärä. Tullakseen rahoitetuksi hankkeen tulee saada vähintään 10 pistettä.

Hakeminen

Allekirjoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa Keski-Pohjanmaan liitolle osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi. Hankkeiden kuntarahoitusosuutta haetaan samanaikaisesti Keski-Pohjanmaan kuntaraha -järjestelmän kautta www.kpkuntaraha.fi  

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.5.2021.

Hakemukset käsitellään Keski-Pohjanmaan liitossa ja Kokkolan kaupungilla hakuajan päättymisen jälkeen. Keski-Pohjanmaan liitto toimittaa sille jätetyt hankehakemukset sekä hakemusten liitteinä toimitetut hankesuunnitelmat Kokkolan kaupungille hankkeiden tarkoituksenmukaisuusarviointia varten. Keski-Pohjanmaan liitto tekee päätöksen AKKE-rahoituksen myöntämisestä ja Kokkolan kaupunki hankkeen kuntarahoituksen myöntämisestä tuen hakijalle.

Käytettävät kustannusmallit

Tässä haussa käytetään flat rate 24 % ja lump sum -kustannusmalleja.

Lisätietoa hausta antavat

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg p 044 7809 093 jonne.sandberg@kokkola.fi (Ekosysteemisopimuksen sisältö)

Strategiapäällikkö Piia Isosaari p. 044 7809 224 piia.isosaari@kokkola.fi (Ekosysteemisopimuksen sisältö)

Hankekoordinaattori Marjo Rahikka p. 044 7809 918 marjo.rahikka@kokkola.fi  ( Kuntarahoitusasiat)

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. 040 138 9058
(teemu.raiha@keski-pohjanmaa.fi) ( AKKE-rahoitus)

Keski-Pohjanmaan liiton hakulomakkeet ja ohjeet: https://www.keski-pohjanmaa.fi/kansallinen-rahoitus.html
Kuntavastinrahoituksen haku: www.kpkuntaraha.fi

Kokkolan ekosysteemisopimus: www.kokkola.fi/tiedotteet/kokkolan-ekosysteemisopimusta-toteuttava-hankehaku-10-31-5/

 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje